Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/231
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Meghívásos eljárás
Közzététel dátuma: 2020.11.27.
Iktatószám: 21268/2020
CPV Kód: 33141420-0
Ajánlatkérő: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Teljesítés helye: Magyarország egész területe. A 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, és önként csatlakozó intézmények által Dinamikus Beszerzési Rendszer keretében történő megrendeléseknél megadott teljesítési helyek.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.01.04.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Kbt. 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Kormány által kijelölt központi beszerző szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Központosított közbeszerzés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15714893
Postai cím: Szabolcs Utca 37-43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mile Márk főosztályvezető
Telefon: +36 17953802
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Fax: +36 17951690
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kef.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001065772020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001065772020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Kormány által kijelölt központi beszerző szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Központosított közbeszerzés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Orvosi kesztyűk - 2021
Hivatkozási szám: EKR001065772020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141420-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Dinamikus Beszerzési Rendszer létrehozása a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V.25.) Kormány rendelet hatálya alá tartozó, illetve önként csatlakozó intézmények részére orvosi kesztyűk beszerzése termékkörben.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 50000000000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Orvosi kesztyűk - 2021
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 18424000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország egész területe. A 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, és önként csatlakozó intézmények által Dinamikus Beszerzési Rendszer keretében történő megrendeléseknél megadott teljesítési helyek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Dinamikus beszerzési rendszer (továbbiakban: DBR) keretében orvosi kesztyűk beszerzése a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve önként csatlakozó intézmények részére.
Ajánlatkérő a DBR második, ajánlattételi szakaszát, illetve harmadik szakaszát a Központosított Közbeszerzési Portálon (továbbiakban: Portál) elektronikus folyamatként működteti, ahol minden kommunikáció elektronikusan történik.
Mennyiség: A Kbt. 18. § (2) alapján a DBR teljes időtartama alatt kötendő szerződések becsült legmagasabb összértéke: nettó 50.000.000.000 HUF.
Tervezett termékkategóriák:
- Egyszer használatos steril sebészeti kesztyű latex alapanyagból, porozott
- Egyszer használatos steril sebészeti kesztyű latex alapanyagból, pormentes
- Egyszer használatos nem steril vizsgáló kesztyű latex alapanyagból, porozott
- Egyszer használatos nem steril vizsgáló kesztyű nitril alapanyagú, pormentes
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban ismerteti azon műszaki tartalmakat, amelyek beszerzése érdekében DBR-t kíván létrehozni. Ajánlatkérő a DBR megvalósítása során a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 107. § (2) bekezdése alapján a rendszerben megvalósítandó konkrét közbeszerzésekre vonatkozó pontos műszaki leírást és részletes szerződéses feltételeket a DBR-ben részt vevők számára, az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg bocsátja rendelkezésre.
Ajánlatkérő a Kbt. 107. § (2) bekezdése alapján fenntartja annak a lehetőségét, hogy a DBR megvalósítása során, az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg, az abban foglalt konkrét beszerzési igényre vonatkozóan – a konkrét közbeszerzések tárgyától és jellegétől függően – részajánlat-tételi lehetőséget határozzon meg az ajánlattételi felhívásban.
A DBR működésével, a használt elektronikus eszközökkel és a csatlakozás műszaki szabályaival és leírásával kapcsolatos valamennyi szükséges információt a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A DBR-be az alkalmassági feltételeknek megfelelő minden részvételre jelentkező felvételre kerül, az ajánlattételre felhívandó részvételre jelentkezők száma nem kerül korlátozásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 50000000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
x Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező (az ajánlattételi szakaszban ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Öntisztázás: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdéseiben előírtakra.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt (az ajánlattételi szakaszban ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).
Előzetes igazolási mód (részvételi jelentkezésben benyújtandó):
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-4. § rendelkezései szerint kell igazolni.
A részvételre jelentkező és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával (elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR-ben) az erre szolgáló űrlap kitöltésével) köteles előzetesen igazolni, hogy vele szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok nem állnak fenn.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) és (5) bekezdései alapján az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetek és a közös részvételre jelentkezők képviseletében az EEKD-t a részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő nyújtja be.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontjára tekintettel az EEKD űrlapon a részvételre jelentkezőnek fel kell tüntetnie a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a részvételre jelentkező a részvételi jelentkezésben a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be (EKR rendszerben az erre szolgáló űrlap kitöltésével).
Igazolási mód (igazolásra felhívás esetén benyújtandó):
Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására felhívott Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező esetén a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. § és a 8. §, illetve nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező esetén, a 4. § és a 10. §-a alapján kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 12-13. §-ban, valamint a 14. § és 16. §-ban foglaltakra is.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosának nevéről és állandó lakóhelyéről. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Részvételre jelentkezőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)-kc) alpontokat EKR-ben, a Kbt. 62. § (2) bekezdés szerinti kizáró okok fenn nem állását a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott nyilatkozatminta benyújtásával kell igazolnia.
Ha az elbírálás során ajánlatkérőnek kétsége merül fel valamely nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bekezdésnek megfelelően bármikor öt munkanapos határidő kitűzésével kérheti az adott igazolás benyújtását. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 107. § (8) bekezdésében, valamint (8a)-(8b) bekezdéseiben foglalt előírásokra.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdés alapján részvételre jelentkező nyilatkozhat ajánlatkérő egy korábbi közbeszerzési eljárásában az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott igazolás figyelembe vételéről.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pont, ill. 22. § alapján részvételre jelentkezőnek ismertetnie kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 (három) év (36 hónap) közbeszerzés tárgya (orvosi kesztyűk) szerinti legjelentősebb szállításait, mely(ek)nek tartalmaznia kell legalább az alábbiakat:
a) teljesítés idejének kezdő és befejező dátuma (év, hónap, nap-tól év, hónap, nap-ig)
b) szerződést kötő másik fél megnevezése, címe
c) kapcsolattartó személy neve, telefonszáma és/vagy e-mail címe
d) szállítás tárgya (olyan részletességgel, hogy az abban szereplő adatokból az alkalmasság minimumkövetelményeinek teljesülése egyértelműen megállapítható legyen)
e) szállítás mennyisége (pár, azaz darab)
f) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Előzetes igazolási mód (részvételi jelentkezésben benyújtandó):
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésére. Részvételre jelentkező és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése értelmében az EEKD benyújtásával igazolja előzetesen az alkalmassági feltételeknek való megfelelést. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát azzal, hogy gazdasági szereplőnek elegendő az EEKD IV. részének „α” szakaszát kitölteni. Ajánlatkérő nem kéri a részletes információk megadását. Az EEKD kitöltésével kapcsolatos további információkat a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2–7. § tartalmazzák. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9), (11)-(12) bekezdés, 67. §, 69. §-ban foglaltak is irányadók. Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet az 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (1) és a Kbt. 69. § (11a), illetve a Kbt. 65. § (12) bekezdéseiben foglaltakra.
Utólagos igazolási mód (igazolásra felhívás esetén benyújtandó):
Az ajánlattételi szakaszban ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint, ajánlatkérő erről szóló felhívásában meghatározott határidőn belül kért igazolások benyújtásával kell igazolnia az alkalmassági követelményeknek való megfelelését.
A Kbt. 69. § (4) bekezdésben foglaltak alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az alkalmassági követelménynek való megfelelést és csak azon alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani, melynek tekintetében igénybe vették.
Az M1. alkalmassági kritérium tekintetében, ha az alkalmasság igazolása a vizsgált időszakon túlnyúló szerződéssel történik, az alkalmasság igazolása körében csak a vizsgált időszakra eső teljesítés vehető figyelembe, ezért az igazolás során a megadott időszakra vonatkozó adatokat kell feltüntetni. Ha a teljesítés közös részvételre jelentkezőkként történt, a referencia nyilatkozatban/ referenciaigazolásban szükséges szerepeltetni, hogy részvételre jelentkező milyen százalékos arányban vett részt a teljesítésben. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdése alapján a vizsgált időszak alatt, azaz az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 (három) év (36 hónap) alatt befejezett, de legfeljebb 6 (hat) éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján felhívja a figyelmet, hogy a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 107. § (8) bekezdés, valamint (8a)-(8b) bekezdéseiben foglalt előírásokra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmas a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező, amennyiben rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 (három) évben (36 hónapban) a közbeszerzés tárgyának (orvosi kesztyű) szállítására vonatkozó, az előírásoknak és a szerződés(ek)nek megfelelően teljesített, összesen legalább 1.000.000 pár, azaz 2.000.000 darab orvosi kesztyű szállítására vonatkozó referenciával.
A kért referencia maximum 10 (tíz) darab szerződéssel teljesíthető. Közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A DBR működése alatt az intézményi beszerzések finanszírozásához szükséges fedezet a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó intézmény költségvetésében áll rendelkezésre.
Ajánlattétel, szerződéskötés, teljesítés, kifizetés és elszámolás pénzneme a HUF. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 27/A. §-ára.
A számla ellenértékének kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdéseiben és a 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, az adott számla igazolt kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül, az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A § a) pontja hatálya alá tartozó szervezet esetén 60 (hatvan) napon belül, az igazolt teljesítést követően banki átutalással történik.
Vonatkozó jogszabályok: 2015. CXLIII. törvény, 2007. CXXVII. törvény, 2013. V. törvény, 2011. CXCV. törvény, 2017. CL. törvény, 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
x A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
x A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/01/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A Kbt. 2. § (6) bekezdés alapján az eljárás nyelve magyar. Részvételre jelentkező általi fordítás és a további dokumentumok benyújtására a Kbt. 47. § (2)-(2a) bekezdései alkalmazandók.
2. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 35. § és a 36. § (1) bekezdés, 44. § előírásaiban foglaltakra.
3. Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében a képviseleti jog megfelelőségére vonatkozóan ajánlatkérőnek felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a), illetve a 41/A § (4)-(5) bekezdéseire.
4. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás részvételi szakaszát az EKR-ben folytatja le. Minden kommunikáció és a részvételi jelentkezések benyújtása is az EKR-ben történik, figyelemmel a Kbt. 41. § (1) bekezdésében foglaltakra.
5. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1) és (3) bekezdéseiben, 55. § (7) bekezdésében, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. § (1), (7)-(10) bekezdéseiben, a 16. § - 17. §-ban foglaltakra.
6. A Kbt. 41/B. § (2) bekezdés alapján a benyújtandó elektronikus dokumentumokkal kapcsolatos részletes, tartalmi és formai követelményeket a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
7. Részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben - az EEKD II fejezet C pontjában tett nyilatkozattal összhangban - a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtania. (EKR rendszerben az erre szolgáló űrlap kitöltésével).
8. Ajánlatkérő előírja, hogy részvételre jelentkező - az EEKD II fejezet D pontjában tett nyilatkozattal összhangban - nyújtsa be Kbt. 66. § (6) bekezdésének a) - b) pontjai alapjai alapján tett nyilatkozatát (EKR rendszerben az erre szolgáló űrlap kitöltésével).
9. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 66-67. § foglaltakra.
10. Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 71. § szerint biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján nem korlátozza az eljárásba újonnan bevont, a részvételi jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplőre vonatkozó hiánypótlást, ajánlatkérő teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít.
11. A DBR fennállási ideje alatt bármikor, bármely olyan gazdasági szereplő kérheti a rendszerbe történő felvételét, aki, illetve amely megfelel az alkalmassági követelményeknek (M1.), nem áll a kizáró okok hatálya alatt és benyújtotta a közbeszerzési dokumentumoknak megfelelő részvételi jelentkezését.
12. Ajánlatkérő a Kbt. 107. § (2) bekezdése alapján fenntartja annak a lehetőségét, hogy a DBR megvalósítása során, az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg, az abban foglalt konkrét beszerzési igényre vonatkozóan - a konkrét közbeszerzések tárgyától és jellegétől függően - részajánlat-tételi lehetőséget határozzon meg az ajánlattételi felhívásban.
13. Ajánlatkérő a DBR működési szakaszában alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdéseiben foglaltakat.
14. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.
15. A Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján ajánlatkérő részvételre jelentkezőtől/közös részvételre jelentkezőktől gazdálkodó szervezet létrehozását nem követeli meg, nem teszi lehetővé.
16. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a részvételi jelentkezéshez köteles(ek) csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak beérkezéséről szóló, cégbíróság által megküldött igazolást. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell. (EKR rendszerben az erre szolgáló űrlap kitöltésével)
17. A részvételi jelentkezéshez csatolni kell a jelen eljárásban a részvételre jelentkező/közös részvételre jelentkezők és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában aláíró cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját a 2006. évi V. törvény 9. § (1)-(3a) bekezdéseire figyelemmel. Amennyiben részvételre jelentkező elektronikus aláírást alkalmaz, a cégkivonatnak vagy az aláírási címpéldánynak/aláírás-mintának tartalmaznia kell a képviseletre jogosult(ak) elektronikus aláírói tanúsítvány sorozatszámát vagy széria számát. Meghatalmazás esetén kérjük csatolni a meghatalmazó aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját.
18. Ajánlatkérő a DBR ajánlattételi szakaszában a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján a Kbt. 76. § (6) bekezdés a) pontja szerinti, a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot alkalmazza.
19. Nem független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók neve, lajstromszáma: Mile Márk: 00578, dr. Gáspár Emőke: 00565, Urbán Márta: 00594, Gyergyai László: 00593
20. Ajánlatkérő a IV.2.6) pontban megadott 1 hónap alatt 30 napot ért.
21. Irányadó jog: a részvételi felhívásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Kbt. és végrehajtási rend. előírásai.
22. Irányadó idő: HU, Budapest, CET, GMT+1.
A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2021/01/04 11:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/11/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák