Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/201
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.10.18.
Iktatószám: 20552/2021
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Kisvárda Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Kisvárda, Szent László utca (helyrajzi szám: 2526.);Kisvárda, 2526, 1315, 1316/1, 1316/2, 1317, 1320. helyrajzi számú ingatlanok
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.11.04.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kisvárda Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15731780215
Postai cím: Szent László Utca 7-11
Város: Kisvárda
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Leleszi Tibor
Telefon: +36 45500766
E-mail: beruhazas@kisvarda.hu
Fax: +36 45405128
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kisvarda.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001060722021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001060722021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Szent László utca fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR001060722021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész - Szent László utca útburkolat felújítása
A Szent László utca meglévő útburkolatának kockakő burkolattal történő helyreállításához kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése.
2. rész – Városi tanösvény kialakítása
A TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00039 azonosító számú „Élhető települési környezet megteremtése Kisvárdán a zöld felületek és a közösségi terek megújításával” című projekt keretében a Szent László utca két oldalán kialakításra kerülő városi tanösvény megépítéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Szent László utca útburkolat felújítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233220-7
További tárgyak: 45233222-1
45233251-3
45233252-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Kisvárda, Szent László utca (helyrajzi szám: 2526.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Szent László utca meglévő útburkolatának kockakő burkolattal történő helyreállításához kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése. A Szent László utca Mártírok útja – Kölcsey utca közötti szakaszán a régi kockakő burkolat helyreállításával egy 6,00-7,50 m széles burkolatszélességű, kétirányú forgalom lebonyolítására alkalmas út helyreállítása kockakőből 415,98 fm hosszban.
A kivitelezés során a meglévő aszfaltburkolatok felső rétegének lemarása, a makadám rendszerű útpálya és mechanikai stabilizáció bontása, az útalapban található kockakő kézi erővel történő bontása, tisztítása, tükörkészítés, tömörítés, vízelvezető szegély készítése, valamint térburkolat készítése a felszedett, megtisztított kockakövekből és új kockakőből szükséges, melynek részletes ismertetését és mennyiségét a közbeszerzési dokumentumok kiviteli tervdokumentációja tartalmazza.
Főbb mennyiségek: aszfaltburkolat felső rétegének lemaratása: 2311,40 m2; útalapban található kockakő bontása és tisztítása kézi erővel: 346,71 m3; tükörkészítés: 1553,09 m2; térburkolat készítése felszedett, megtisztított, deponált kockakővel: 2311,40 m2; térburkolat készítése új kockakővel: 1411,90 m2.
Az elvégzendő munkák részletes leírása a közbeszerzési dokumentumokban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M1 alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 – max. 36 hónap) 10
2 M2 alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 – max. 36 hónap) 10
3 M3 alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 – max. 36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Az értékelés során adható pontszám: 0-10. Valamennyi értékelési részszempont esetén lineáris függvények alkalmazásával kerül meghatározásra a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatójának (KÉ 2020. évi. 60. szám; 2020. március 25.) 2. melléklete alapján.
A nettó ajánlati ár részszempont esetében alkalmazott módszer: 2. mell. A.2. függvény.
A minőségi értékelési részszempontok esetén alkalmazott módszer: 2. mell. A.1. függvény. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (6) bek. d) pontja alapján az alk. minimum követelményként meghatározott gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalatot értékeli.
Az értékelési részszempontok részletes leírását a dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.

II.2.1) Elnevezés:
Városi tanösvény kialakítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212140-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Kisvárda, 2526, 1315, 1316/1, 1316/2, 1317, 1320. helyrajzi számú ingatlanok
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00039 azonosító számú „Élhető települési környezet megteremtése Kisvárdán a zöld felületek és a közösségi terek megújításával” című projekt keretében a Szent László utca két oldalán kialakításra kerülő városi tanösvény megépítéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése. A városi tanösvény a város történelmi múltjának bemutatásával és legendáinak felelevenítésével innovatív módon teremti meg a szabadidő hasznos eltöltéséhez szükséges környezetet. A városi tanösvény mindkét oldali járdaburkolat helyén, az útburkolattól elválasztva kerül kialakításra. A látogatók új akadálymentes burkolaton közlekedve haladhatnak. A jobb oldali tanösvény mentén kerülnek bemutatásra a város történelmi épültei, a bal oldalon ismerheti meg a közönség a történelmi személyeket, legendákat. A burkolatban 10 méterenként 3 cm vastagságú fényképekkel gravírozott táblák kerülnek elhelyezésre. A burkolatba épített gravírozott táblák mellett a tanösvényt az útburkolati közlekedéstől funkcionálisan elválasztó sáv szélében, a közlekedésre merőleges burkolathoz rögzített talpon kihelyezve kerülnek elhelyezésre az A4 méretű, plexi alatt változtatható tartalmú tájékoztató táblák, amelyeken megjeleníthető Kisvárda történelme, felhasználva az archív fényképeket Kisvárda múltjából, írásos tájékoztatással bemutatva és érdekessé téve a gyermekek számára is. A tájékoztató táblák anyaga rozsdamentes acél. A tervezett páratlan oldali tanösvényben az út mellett egy 0,70 m széles roller pálya kerül kialakításra.
A történelmi tanösvény részét képező parkban a zöldterület komplex felújítása valósul meg füvesítéssel, növények, fák, cserjék telepítésével, utcabútorok, interaktív fa játékelemek elhelyezésével. A csapadékvíz közvetlen hasznosítása érdekében egy dísztó, valamint önözőrendszer kerül kialakításra. A kedvezőtlen fényviszonyok melletti használat biztosítása érdekében energiatakarékos LED közvilágítás kerül kiépítésre.
A kivitelezés során a makadám rendszerű útpálya és mechanikai stabilizáció bontása, az útalapban található kockakő kézi erővel történő bontása, tisztítása, tükörkészítés, tömörítés, vízelvezető szegély készítése, térburkolat készítése, térvilágítás kiépítése, növények telepítése, szórt burkolatú sétány készítése, hibrid öntözőrendszer kiépítése szükséges, melynek részletes ismertetését és mennyiségét a közbeszerzési dokumentumok kiviteli tervdokumentációja tartalmazza.
Főbb mennyiségek: makadám rendszerű útpálya és mechanikai stabilizáció bontása: 815,71 m3; útalapban található kiskockakő bontása, tisztítása kézi erővel: 349,59 m3; szegélyek bontása: 881,20 m; K jelű vízelvezető szegély készítése: 807,70 m; kerti szegélyek készítése: 1532,70 m; térburkolat készítése burkolókővel: 26853,80 m2; burkolatba épített gránit táblák: 64 db; rozsdamentes információs táblák: 52 db; gyepesítés: 2294,5 m2; cserjék telepítése: 131 db; virágpalánta ültetése: 690 db; kültéri pad elhelyezése: 31 db; hulladékgyűjtő elhelyezése: 19 db; kerékpártáruló támasz: 15 db; kerékpártároló elhelyezése: 3 db; fából készült memóriatábla: 1 db; fából készült interaktív rajzolt városkép: 1 db; térvilágítás kialakítása LED lámpatestekkel, földkábellel: 7 db.
Az elvégzendő munkák részletes leírása a közbeszerzési dokumentumokban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M1 alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 – max. 36 hónap) 10
2 M2 alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 – max. 36 hónap) 10
3 M3 alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 – max. 36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00039
II.2.13) További információ
Az értékelés során adható pontszám: 0-10. Valamennyi értékelési részszempont esetén lineáris függvények alkalmazásával kerül meghatározásra a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatójának (KÉ 2020. évi. 60. szám; 2020. március 25.) 2. melléklete alapján.
A nettó ajánlati ár részszempont esetében alkalmazott módszer: 2. mell. A.2. függvény.
A minőségi értékelési részszempontok esetén alkalmazott módszer: 2. mell. A.1. függvény. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (6) bek. d) pontja alapján az alk. minimum követelményként meghatározott gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalatot értékeli.
Az értékelési részszempontok részletes leírását a dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Valamennyi rész esetén:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alatt áll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi rész esetén:
Az ajánlattevőnek az ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a fentiekben előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a fentiekben előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Az ajánlattevő az ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés alapján ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek kell nyilatkozatot benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. §, valamint a 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerinti nyilatkozatot az ajánlatban nemleges tartalom esetén is csatolni kell.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi rész esetén:
P1: Az ajánlattevőnek a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlathoz csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladását közvetlenül megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolóját (kiegészítő mellékletek nélkül). Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem kötelező.
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik beszámolóval az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Több részre történő ajánlattétel esetében elegendő a magasabb árbevételi követelménynek való megfelelés igazolása. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés]
Amennyiben az ajánlattevő azért nem rendelkezik a P1 pontban meghatározott irattal, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés]
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetőleg azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük az egyik felel meg.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (11) bekezdésére.
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419 §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésében ért kár megtérítéséért.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Valamennyi rész esetén:
P1: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben az adózott eredménye egynél több évben negatív.
Amennyiben az ajánlattevő a kért beszámolóval azért nem rendelkezik, az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak után kezdte meg működését, alkalmatlan az ajánlattevő, ha a közbeszerzés tárgyából (mélyépítési munka) származó – általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el legalább a következő értékeket: 1. rész: 34 millió Ft, 2. rész: 67 millió Ft.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Valamennyi rész esetén:
M1-M3: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján az ajánlathoz csatolnia kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek (szervezetek) bemutatását, azok megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével. A szakember bemutatása során csatolandók: a) ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről, amelyben megjelöli: a bevonni kívánt szakember nevét, a szakember képzettségét/végzettségét, kamarai regisztrációs számát (amennyiben releváns), a szakember munkáltatójának feltüntetését vagy annak a személynek a megjelölését, akivel/amellyel a szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában; b) a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, mely év/hónap részletességgel tartalmazza a szakmai tapasztalatokat az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés elbírálása érdekében; az alkalmasság körében meghatározott jogosultság megléte esetén a szakmai önéletrajznak tartalmaznia kell a kamarai regisztrációs számot, továbbá a jogosultság megszerzésének időpontját; c) a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat; d) a szakember végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok.
Ajánlatkérő az időben párhuzamosan szerzett szakmai tapasztalatot kizárólag egyszer veszi figyelembe.
Amennyiben a bemutatni kívánt szakember az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlattétel időpontjában, úgy az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa a teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.
Amennyiben a bemutatni kívánt szakember az ajánlattétel időpontjában már rendelkezik az előírt jogosultsággal, valamint kamarai regisztrációs számmal, a végzettséget/képzettséget, valamint a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalatot nem szükséges külön igazolni.
Több részre történő ajánlattétel esetén a megjelölt ugyanazon szakember több, akár valamennyi rész tekintetében is bemutatható.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésében foglaltakra.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az ajánlattevők a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy kapacitás igénybevételére a Kbt. 65. § (7)-(8), valamint (11) bekezdései alapján kerülhet sor.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Valamennyi rész esetén:
M1: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. r. 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor „Építési szakterület” MV-É (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
M2: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. r. 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 3. rész 2. sor „Közlekedési építmények szakterület” MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
M3: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. r. 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 3. rész 10. sor „Vízgazdálkodási építmények szakterület” MV-VZ (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon szakember bemutatható több részben. Ugyanazon szakember több pozícióban is bemutatható.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi rész esetén:
Késedelmi kötbér: Ajánlatkérő a szerződés késedelmes teljesítésével kapcsolatosan késedelmi kötbért ír elő, ha a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. A késedelmi kötbér mértéke a nettó ellenszolgáltatás 0,5%-a/naptári nap, maximális mértéke a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 10%-a. A szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 10%-át meghaladó késedelmet ajánlatkérő meghiúsulásnak, azaz a teljesítés elmaradásának tekinti és megilleti a szerződés felmondásának joga, a szerződéstől való elállás joga.
Jólteljesítési biztosíték: Ajánlatkérő a szerződésben meghatározott jótállási igények biztosítékaként jólteljesítési biztosíték nyújtását írja elő. Jótállás időtartama 36 hónap. A jótállási biztosíték mértéke a nettó ellenszolgáltatás 3%-a.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
1. rész:
Az ajánlatkérő a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezetet az EBFHÁT/1443/2017-NFM_SZERZ iktatószámú támogatói okirathoz tartozó támogatásból kívánja biztosítja, támogatási intenzitás: 100%. A finanszírozás módja: utófinanszírozás. Az ajánlattétel, szerződés és elszámolás pénzneme: HUF.
Az ajánlatkérő a szerződésben foglalt nettó ellenszolgáltatás 10%-nak megfelelő mértékű előleg igénylésére lehetőséget biztosít. Előleg igénybevétele esetén az igényelt előleg a számlákban arányosan kerül elszámolásra. Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít. A nyertes ajánlattevő 4 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult.
2. rész:
Az ajánlatkérő a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezetet a TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00039 azonosító számú projekthez tartozó támogatásból kívánja biztosítja, támogatási intenzitás: 100%. A finanszírozás módja: utófinanszírozás. Az ajánlattétel, szerződés és elszámolás pénzneme: HUF.
Az ajánlatkérő a szerződésben foglalt nettó ellenszolgáltatás 10%-nak megfelelő mértékű előleg igénylésére lehetőséget biztosít. Előleg igénybevétele esetén az igényelt előleg a számlákban arányosan kerül elszámolásra. Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít. A nyertes ajánlattevő 4 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult.
Valamennyi rész esetén:
Az ellenérték a szerződésben meghatározott mód és tartalom szerinti teljesítést követően banki átutalással kerül kiegyenlítésre a Kbt. 135. § (3) bekezdés, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés rendelkezéseinek, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet előírásainak figyelembe vételével.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy alvállalkozó igénybevétele esetén ajánlatkérő a teljesítés ellenértékét a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglalt különös szabályok szerint fogja teljesíteni.
Késedelmes fizetés esetén az ajánlatkérő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű, a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdés rendelkezései alapján gazdálkodó szervezet alapításának lehetőségét kizárja.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/11/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/11/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszer
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján az EKR rendszerben történik. A bontási eljárásra a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet, illetve a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésében foglaltak irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Ajánlatkérő lineáris függvények alkalmazásával értékeli az ajánlatokat a megadott részszempontok alapján. Az alkalmazott képlet részletes ismertetése a közbeszerzési dokumentumokban szerepel.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. A közbeszerzési eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Bogáti János (lajstromszám: 00755).
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
3. A Kbt. 66. § (6) bekezdés a-b) pontja alapján az ajánlatban az ajánlattevőnek meg kell jelölni: a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
4. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
5. Az ajánlathoz csatolni kell az abban szereplő nyilatkozatokat aláíró ajánlattevő képviseletére jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, illetőleg a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás mintáját egyszerű másolatban. Amennyiben az ajánlatot meghatalmazott írja alá, csatolni kell a cégkivonat szerint az ajánlattevő képviseletére feljogosított tisztségviselőtől kapott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás egyszerű másolati példányát.
6. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben előírt teljes körű felelősségbiztosítás (építés- és szerelésbiztosítás – C.A.R.) mértéke: 1. rész: legalább 60 millió Ft/év és legalább 30 millió Ft/káresemény, 2. rész: legalább 130 millió Ft/év és legalább 65 millió Ft/káresemény. A felelősségbiztosítás igazolása kizárólag a nyertes ajánlattevő feladata. Az előírt felelősségbiztosítás megléte a szerződés megkötésének feltétele, a biztosítási fedezetnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig rendelkezésre kell állnia.
7. Ajánlattevő köteles az ajánlatához tételes árazott költségvetést csatolni. Ajánlatkérő az eljárás eredményeképpen a kivitelezésre átalánydíjas kivitelezési szerződést kíván kötni. Ajánlattevőnek az ajánlatban a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott árazatlan költségvetést – változtatás nélkül – beárazva kell csatolniuk.
8. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját a jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazza.
9. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdését jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazza.
10. Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevők a kizáró okok, valamint az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat az ajánlat részeként nyújtsák be.
11. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattevők pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit (P1, M1-M3) és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékbe történő felvételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
12. Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzési dokumentumok, a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, annak végrehajtási rendeletei, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásai szerint kell eljárni.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/10/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges