Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2006/105
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:A Közbeszerzési Döntőbizottság határozata KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2006.09.11.
Iktatószám:20085/2006
CPV Kód:
Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
		
KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG
(20085/2006)

1024 Budapest, Margit krt. 85.
Ikt.sz.: D.466/14/2006

Tárgy: az Állami Számvevőszék által hivatalból kezdeményezett jogorvoslati eljárás Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros önkormányzata beszerzési eljárásai ellen.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi

HATÁROZAT-ot:

A Döntőbizottság az Állami Számvevőszék (1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 10., a továbbiakban: kezdeményező) által Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros önkormányzata (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6., képviseli: Bp. 202. sz. Ügyvédi Iroda, dr. Kovács Marianne ügyvéd, 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 29., a továbbiakban: beszerző) „takarítási feladatok ellátása” tárgyú beszerzési eljárásai ellen hivatalból indított jogorvoslati eljárásban a hivatalbóli kezdeményezés körében a jogsértés hiányát megállapítja és a jogorvoslati eljárást megszünteti.
Az eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.
A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi, méltányossági eljárásnak helye nincs. A határozat felülvizsgálatát, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül keresettel a Fővárosi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet a Fővárosi Bírósághoz címezve, de a Döntőbizottsághoz kell benyújtani. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs.

INDOKOLÁS

A Döntőbizottság a beszerző beszerzési eljárásainak az iratai, a jogorvoslati eljárás iratai, a becsatolt okirati bizonyítékok és a felek előadása alapján az alábbi tényállást állapította meg.
Az Állami Számvevőszék 2006. július 7-én hivatalból jogorvoslati eljárást kezdeményezett Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros önkormányzata beszerzései ellen közbeszerzési eljárás mellőzése miatt.
Előadta, hogy az Állami Számvevőszék a beszerzőnél folyamatban volt ellenőrzések keretében, a helyszíni vizsgálat során 2006. június 20-án szerzett tudomást a jogsértő eseményekről, a közbeszerzési eljárás mellőzéséről. A
jogsértő magatartások időpontjai 2005. január 1., illetve 2005. január 2.
A hivatalbóli kezdeményező közölte, hogy a Kbt. 323. § (2) bekezdése, illetve a Kbt. 327. § (2) bekezdése alapján a tudomásra jutástól számított 15 napon belül, illetve a jogsértő esemény bekövetkezésétől számított 3 éven belül nyújtotta be a hivatalbóli kezdeményezését.
A hivatalbóli kezdeményezésben az alábbi beszerzések tekintetében hivatkozott arra, hogy a beszerző mellőzte a közbeszerzési eljárás lefolytatását:
1. Az önkormányzat objektum őrzési feladatok ellátására – közbeszerzési eljárás eredményeképpen – 1998. március 10-én határozatlan időre szóló megbízási szerződést kötött a BROSS Security Rt.-vel.
A felek a megbízási szerződést 2005. január 1-jei hatállyal módosították az őrzésvédelemmel érintett önkormányzati objektumok számának csökkenése miatt és egyben kiterjesztették a megbízást kisegítő (levélhordási) tevékenység ellátására.
A fenti, módosult feladatok ellátásáért az önkormányzat 2005. évben – a benyújtott számlák alapján 27.677.398.-Ft + ÁFA összeget fizetett ki a megbízottnak.
2. Az önkormányzat 2005. január 2-án vállalkozási szerződés kötött a Takarító Szövetkezettel az önkormányzat Erzsébet krt. 6. sz. alatti központi irodaépületében lévő irodahelyiségek, tanácsterem, teakonyhák, mellékhelyiségek időszakos takarítása tárgyában.
3. Az önkormányzat 2005. január 2-án vállalkozási szerződést kötött a Takarító Szövetkezettel az önkormányzat Erzsébet krt. 6. sz. alatti központi irodaépületében lévő irodahelyiségek, tanácsterem, teakonyhák, mellékhelyiségek teljes körű nagytakarítása tárgyában.
4. Az önkormányzat 2005. január 2-án vállalkozási szerződést kötött a Takarító Szövetkezettel az önkormányzat VII. kerületi Rottenbiller u. 44. sz. alatti ún. szabálysértési iroda tekintetében, napi takarítás és egyéb munkák tárgyában. A hivatalbóli kezdeményező becsatolta az erre 2005. január 2. napján megkötött vállalkozási szerződést, melyre kézírással rávezették, hogy „MÓDOSÍTÁS 2005. évre”. A szerződésben a vállalási árat 1 hónapra nettó 30 659 Ft + 7665 Ft + áfa, összesen 38 324 Ft-ban állapították meg. Rögzítették, hogy a fenti ár 2005. január 1-jétől december 31-ig érvényes, továbbá, hogy a felmondási idő 30 nap. A szerződésben részletezték a vállalkozót és a megrendelőt terhelő jogokat és kötelezettségeket. A szerződés mellékletében határozták meg a takarítandó terület helyét (szabálysértési iroda, Bp. VII., Rottenbiller u. 44.) és nagyságát (157 m2).
5. Az önkormányzat 2005. január 2-án vállalkozási szerződést kötött a Takarító Szövetkezettel az önkormányzat VII. kerületi, Rottenbiller u. 44. sz. alatti ún. szabálysértési iroda tekintetében, nagytakarítás tárgyban. A hivatalbóli kezdeményező becsatolta ezt a vállalkozási szerződést, melyben rögzítették, hogy a vállalási ár egyszeri alkalommal 40 848 Ft + 10 212 Ft áfa, összesen 51 060 Ft. A szerződésben meghatározásra került, hogy a fenti ár 2005. január 2-től december 31-ig érvényes, a szerződés nem tartalmaz rendelkezést a felmondási jogra vonatkozóan. A felek a szerződésben részletezték a megrendelő és a vállalkozó jogait és kötelezettségeit.
A hivatalbóli kezdeményező kezdeményezésében rögzítette, hogy az önkormányzat 2005. évben összesen 11 718 455 Ft + áfa összeget fizetett ki a vállalkozónak, a Takarító Szövetkezetnek.
A hivatalbóli kezdeményező szerint, miután az önkormányzat a Kbt. 22. § (1) bekezdésének d) pontja alapján a Kbt. alanyi hatálya alá tartozó szervezet, a fenti szerződések megkötésével, a szerződések megkötése idején hatályos értékhatárt meghaladó beszerzéseket valósított meg, így – figyelemmel a Kbt. 40. § (1)–(2) bekezdéseiben foglalt rendelkezésekre – a fenti szerződések megkötésével megsértette a Kbt. 240. § (1) bekezdésében meghatározott közbeszerzési eljárások lefolytatásának kötelezettséget, erre tekintettel kérte jogsértés megállapítását.
A jogorvoslati eljárás során a beszerző becsatolta a BROSS Security Rt.-vel, megkötött szerződése módosításait, továbbá arra vonatkozó – teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt  nyilatkozatokat, melyben foglaltak szerint a 2005. január 1-jei módosítás ténylegesen nem határozott meg új feladatokat, levélhordást, továbbá, hogy teljesítés során is csak az őrzés-védelmi feladatokat végzett a vállalkozó.
A hivatalbóli kezdeményező ezt követően az őrzés-védelmi beszerzés tekintetében a hivatalbóli kezdeményezését nem tartotta fenn.
A beszerző a takarítási szolgáltatások vonatkozásában előadta, hogy álláspontja szerint ezek tekintetében sem állapítható meg terhére a közbeszerzési eljárás mellőzése. Közölte, hogy még 1992. január 1-jén vállalkozási szerződést kötött a Takarító Kisszövetkezettel, a Takarító Szövetkezet jogelődjével, becsatolta megkötött szerződését, továbbá azok módosításait. Előadása szerint ezen 1992-es, takarításra kötött szerződés alapján a 2005. január első napjaiban megkötött takarítási vállalkozási szerződéseket tartalmilag szerződésmódosításnak tekintette a vállalkozóval fennálló tartós jogviszonya alapján. A nagytakarításra vonatkozó vállalkozási szerződések tekintetében előadta, hogy azokat eredetileg árajánlatoknak tekintette, ugyanis nem feltétlenül merül fel minden évben a nagytakarítás elvégzésének szükségessége. Tárgyalási nyilatkozatában közölte, hogy a megkötött szerződések alapján a nagytakarítások elvégzése megtörtént.
A jogorvoslati eljárás során a beszerző a fenti előadását akként pontosította, hogy az 1992. január 1-jén megkötött vállalkozási szerződése – annak rendelkezései és a felek akarata alapján – kizárólag az Erzsébet krt. 6. sz. alatti teljesítési helyre vonatkozik, mely teljesítési helyen napi karbantartó takarítási és évi egyszeri nagytakarítási feladatokat kell ellátni. A jogorvoslati eljárás során erre tett – teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt – közös nyilatkozatot Erzsébetváros önkormányzata és a Takarító Szövetkezet. Rögzítették azt is az okiratban, hogy a vállalkozási szerződésmódosításokban a szerződő felek a vállalkozási díjakat – az adott teljesítési hely tekintetében – az inflációs ráta mértékével korrigálták. A vállalkozási díjakat konkretizáló okiratok elnevezésük ellenére nem önálló szerződéseknek, hanem az alap vállalkozási szerződés részeinek minősülnek, amely az adott évre határozta meg a havonta számlázandó karbantartási díjat és az évi egyszeri nagytakarítás ellenértékét.
A hivatalbóli kezdeményező ezt követően a takarítási szolgáltatások tekintetében módosította a hivatalbóli kezdeményezését. Előadta, hogy miután az 1992. január 1-jén létrejött keretszerződés – a felek közös nyilatkozata alapján is – kizárólag az önkormányzat Bp. Erzsébet krt. 6. sz. alatti irodájára, mint teljesítési helyre vonatkozik, ezért az nem mentesít a közbeszerzési eljárás lefolytatása alól és az önkormányzatot közbeszerzési eljárás lefolytatási kötelezettség terhelte volna az önkormányzat VII. ker., Rottenbiller u. 44. sz. alatti helyiségének napi takarítására, illetve nagytakarítására vonatkozóan.
A Döntőbizottság az alábbi indokokra tekintettel megállapította, hogy a hivatalbóli kezdeményező módosított, a Bp. VII. ker., Rottenbiller u. 44. sz. alatti helyiségek napi takarítására és nagytakarítására vonatkozó közbeszerzési eljárás mellőzése miatti hivatalbóli kezdeményezése nem alapos.
A Döntőbizottság a beszerző hivatkozására tekintettel elsődlegesen azt vizsgálta, hogy az 1992. január 1-jén megkötött határozatlan időtartamú szerződése kiterjed-e a Rottenbiller u. 44. sz. alatti helyiségek takarítására, miután ennek függvényében ítélhető meg – az egyéb törvényi feltételek fennállta esetén – az, hogy a beszerzőt terhelte volna-e közbeszerzési eljárás lefolytatási kötelezettség, vagy a korábbi szerződése alapján jogszerűen járt el.
A Döntőbizottság a becsatolt 1992. január 1-jén kelt vállalkozási szerződés és a szerződő felek egyező nyilatkozata alapján megállapította, hogy az 1992-es vállalkozási szerződés csak az Erzsébet krt. 6. sz. alatti irodahelyiségek napi takarítására és évi egyszeri nagytakarítására vonatkozik. Erre tekintettel a Döntőbizottság jogi álláspontja szerint közbeszerzési szempontból új beszerzési igénynek minősül a más teljesítési helyre vonatkozó takarítási szolgáltatási igény, melynek alapján a Kbt. kógens előírásai alápján, mint szolgáltatásra vonatkozó igényre le kell folytatni a közbeszerzési eljárást, ha a beszerző a Kbt. alanyi hatálya alá tartozik, valamint a szolgáltatás értéke meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, a közbeszerzési törvény alábbi rendelkezéseire figyelemmel.
A Kbt. 2. §-a határozza meg kötelezően és általános jelleggel azt, hogy mely esetben kell a Kbt. szerint eljárni. E szakasz az alábbiakat mondja ki:
2. § (1) bekezdés: A közbeszerzési eljárásokban, amelyeket az ajánlatkérőként meghatározott szervezetek visszterhes szerződés megkötése céljából kötelesek lefolytatni, megadott tárgyú és értékű beszerzések megvalósítása érdekében (közbeszerzés).
2. § (2) bekezdés: Az európai közösségi (továbbiakban: közösségi) értékhatárokat elérő, vagy meghaladó értékű közbeszerzésekre e törvény második részét, az ezek alatti és egyben a nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzésekre a harmadik részét, a nemzeti értékhatárok alatti értékű közbeszerzésekre pedig a negyedik részét alkalmazva kell eljárni, kivéve, ha e törvény másként rendelkezik.
Egyértelműen megállapítható, hogy Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros önkormányzata, mint beszerző a Kbt. 22. § (1) bekezdés d) pontja alapján tartozik a Kbt. hatálya alá.
A Kbt. harmadik rész VI. fejezet 240. § (1) bekezdés a) pontja értelmében e fejezet szerint kell eljárni, a 241. §-ban meghatározott szervezeteknek (ajánlatkérők), ha megadott tárgyú közbeszerzéseik értéke a közbeszerzés megkezdésekor eléri, vagy meghaladja a nemzeti értékhatárokat és nem a IV. fejezet szerint kell eljárni.
A Kbt. negyedik részének 292. § (1) bekezdés a) pontja értelmében e rész szerint kell eljárni a 293. §-ban meghatározott szervezeteknek (ajánlatkérőknek), ha megadott tárgyú közbeszerzéseik értéke a közbeszerzés megkezdésekor eléri, vagy meghaladja az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárait és nem a IV. vagy a VI. fejezet szerint kell eljárni.
A hivatalbóli kezdeményező által előadottak, továbbá a becsatolt okirati bizonyítékok alapján megállapítható, hogy a fenntartott hivatalbóli kezdeményezésben kifogásolt 2 beszerzés tekintetében a jogsértő magatartások mindegyike 2005. évre esik.
A Kbt. 402. § (4) bekezdése 2004. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakra a Kbt. negyedik része, az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Árubeszerzés esetében:	2 millió forint.
b) Építési beruházás esetében:	10 millió forint.
c) Szolgáltatás megrendelése esetében:	2 millió forint.
A Kbt. fenti kötelező szabályozása alapján így abban az esetben terhelte volna az önkormányzatot közbeszerzési eljárás lefolytatási kötelezettség, amennyiben a Rottenbiller u. 44. sz. alatti helyiségek napi takarítására és nagytakarítására kötött szerződések becsült értéke meghaladja az egyszerű közbeszerzési eljárás 2 millió Ft-os közbeszerzési értékhatárát.
A Kbt. 298. § (1) bekezdése szerint a közbeszerzés értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért, illetőleg kínált – általános forgalmi adó nélkül számított, a 36–40. §-ban foglaltakra tekintettel megállapított – legmagasabb összegű teljes ellenszolgáltatást kell érteni (becsült érték).
A Kbt. 38. § (1) bekezdés a) pontja szerint a szolgáltatás becsült értéke a határozott időre, 4 évre, vagy annál rövidebb időre kötött szerződés esetén a szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás.
A Kbt. 38. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a szolgáltatás becsült értéke határozatlan időre kötött szerződés vagy négy évnél hosszabb időre kötött szerződés esetén a havi ellenszolgáltatás negyvennyolcszorosa.
A Döntőbizottság a Kbt. fenti rendelkezéseire tekintettel azt vizsgálta, hogy a beszerző a Rottenbiller u. 44. sz. alatti helyiségek napi takarítására az időtartam vonatkozásában milyen szerződést kötött és az alábbi indokokra tekintettel azt állapította meg, hogy a felek ezt a szerződést határozatlan időtartamra kötötték. Ez támasztja alá, hogy a szerződő felek által alap keretszerződésnek minősített takarítási vállalkozási szerződése is határozatlan időtartamú, melynek módosításának minősítették a felek a Rottenbiller u. 44. sz. alatti helyiségek takarítását, így mint módosítás szintén határozatlan időtartamú. A felek a 2005. január 2. napján megkötött vállalkozási szerződésre rá is vezették kézírással, hogy „MÓDOSÍTÁS 2005. évre”. Az aláírt szerződés nem tartalmaz kifejezett rendelkezést arra vonatkozóan, hogy az konkrét, meghatározott időtartamra vonatkozik és az időtartam lejáratakor a szerződés megszűnik. A felek csak azt rögzítették, hogy a szerződésben meghatározott konkrét havi vállalási ár milyen időtartamig érvényes, ami szintén a korábbi szerződéskötő gyakorlatuknak felel meg. A határozatlan időtartamra utal az is, hogy kifejezetten – a korábbi szerződésekkel összhangban – arról rendelkeztek a felek, hogy rendes felmondással milyen felmondási idő mellett szüntethető meg a szerződés.
Így a Döntőbizottság a közbeszerzés becsült értékének számítása során a Kbt. 38. § (1) bekezdés b) pontját alkalmazta. A megkötött szerződésben a felek az egy havi vállalási ár nettó összegét 30 659  Ft-ban állapították meg, melynek negyvennyolcszorosa 1 471 632 Ft.
A Kbt. 40. § (2) bekezdése határozza meg, hogy a becsült érték kiszámítása során milyen egybeszámítási kötelezettség terheli a beszerzőket. A Kbt. ezen előírása alapján a fenti becsült értékhez hozzá kell számítani a felek által 2005. január 2-án a Rottenbiller u. 44. sz. alatti helyiség nagytakarítására kötött szerződés egyszeri vállalási árát 40 848 Ft-ot.
A Döntőbizottság a nagytakarításra vonatkozó szolgáltatás tekintetében egyrészt a Kbt. 35–40. §-ának rendelkezései, másrészt a nagytakarításra 2005. január 2-án kötött konkrét vállalkozási szerződés előírásai alapján nem látott ténybeli alapot arra, hogy az egyszeri alkalomra meghatározott vállalási árhoz képest más ellenértéket vegyen figyelembe. Ezt támasztja alá a nagytakarítás, mint szolgáltatási fajta jellege, továbbá az, hogy a felek nem rendelkeztek arról, hogy a későbbiek során milyen időszakonként kérik, illetve kell elvégezni a nagytakarítást.
A Döntőbizottság így az egybeszámítás alapján 1 471 632 Ft + 40 848 Ft, megállapította, hogy a hivatalbóli kezdeményezésben fenntartott takarítási szolgáltatások becsült értéke 1 512 480 Ft. Így, miután nem haladja meg a Kbt. fenti előírásai szerinti egyszerű közbeszerzési értékhatárt, így a beszerző nem sértette meg a Kbt. előírásait.
A Döntőbizottság a Kbt. 318. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva – a fenti indokokra tekintettel – a jogorvoslati eljárást a Kbt. 340. § (2) bekezdés b) pontja alapján megszüntette jogsértés hiányában.
A Döntőbizottság a Kbt. 340. § (2) bekezdés f) pontja és a 341. § (6) bekezdése alapján rendelkezett az eljárási költségek viseléséről.
A bírósági jogorvoslatot a határozat ellen a Kbt. 346. § (1) bekezdése biztosítja.

Budapest, 2006. augusztus 11.

	Dr. Nagy Gizella s. k.,	Fábián Péter s. k.,
	közbeszerzési biztos	közbeszerzési biztos

Dr. Puskás Sándor s. k.,
közbeszerzési biztos