Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2006/103
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:A Közbeszerzési Döntőbizottság határozata KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2006.09.06.
Iktatószám:19514/2006
CPV Kód:
Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
		
KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA
KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG
(19514/2006)

1024 Budapest, Margit krt. 85.
Ikt.sz.: D.448/7/2006.

Tárgy: a Merantin Faipari Gyártó és Kereskedelmi Kft. jogorvoslati kérelme a Semmelweis Egyetem közbeszerzési eljárása ellen.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi

HATÁROZAT-ot:

A Döntőbizottság a Merantin Faipari Gyártó és Kereskedelmi Kft. (2536 Nyergesújfalu, Külterület 023/6., a továbbiakban: kérelmező) jogorvoslati kérelmét, melyet a Semmelweis Egyetem (1085 Budapest, Rökk Szilárd u. 13., a továbbiakban: ajánlatkérő) „A Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Főiskolai Kar (1046 Budapest, Erkel Gy. u. 26.) kültéri nyílászárók, ajtók, ablakok cseréje” tárgyú közbeszerzési eljárása ellen nyújtott be, elutasítja.
Az eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.
A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi és méltányossági eljárásnak helye nincs. A határozat felülvizsgálatát, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül keresettel a Fővárosi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet a Fővárosi Bírósághoz címezve, de a Döntőbizottsághoz kell benyújtani.

INDOKOLÁS

A Döntőbizottság a közbeszerzési eljárás iratai, a rendelkezésre álló adatok, a kérelmező és az ajánlatkérő írásbeli nyilatkozatai alapján az alábbi tényállást állapította meg:
Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) VI. fejezete szerinti nyílt eljárását a Közbeszerzési Értesítő 2006. március 31-i, 38. számában közzétett ajánlati felhívással indította meg, a rendelkező részben meghatározott beszerzés tárgyában.
Ajánlatkérő felhívásában a beszerzése tárgyát építési beruházásban, a megkötendő szerződést vállalkozási szerződésben jelölte meg.
A részajánlat, valamint a többváltozatú ajánlat tételét kizárta.
A felhívás II.2.1) pontja tartalmazta a szerződés szerinti teljes mennyiséget, az alábbiak szerint: „33-féle különböző kialakítású ablak, összesen 176 db. Teraszajtó 4 db, bejárati ajtó 1 db, ablak + teraszajtó 1 db. Az ajánlati dokumentációban részletezett minőségben, méretben.”
A felhívás II.3) pontja értelmében, a teljesítés határideje 90 nap a szerződés megkötésétől számítva.
A felhívás III. pontja tartalmazta a szerződésre vonatkozó feltételeket, az ajánlattevőkkel szemben támasztott kizáró okokat, valamint az alkalmassági követelményrendszerét.
A felhívás IV.2) pontjában az ajánlatok bírálati szempontjaként az összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati szempontot jelölte meg. Meghatározta a részszempontokat és a súlyszámokat, az alábbiak szerint:
Részszempontok
Súlyszámok
1. ellenszolgáltatás összege
25
2. garanciális idő
5
3. késedelmi kötbér mértéke
5
4. teljesítési határidő napokban
5
5. fizetési határidő napokban
3
A felhívás IV.3.7) pontjában az ajánlati kötöttség minimális időtartamát 60 napban határozta meg, az ajánlattételi határidő lejártától számítva.
A VI.3.8.1) és VI.3.8.2) pontok tartalmazták az értékelési módszerét és a ponthatárokat.
A VI.3.11) pontban, Egyéb információk között rögzítette egyebek mellett, hogy ha ajánlatkérő az eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is meghatározta, az eljárás nyertesének visszalépése esetén azzal köt szerződést.
Meghatározta az eljárása menetét. A IV.3.4) pont szerint az ajánlattételi határidő 2006. 05. 19-e, a VI.3.2) pont szerint az eredményhirdetésre 2006. 05. 31-én kerül sor, a VI.3.3) pont alapján a szerződéskötés tervezett időpontja 2006. 06. 09-e.
Dokumentációt is összeállított.
A közbeszerzési eljárás során 2006. április 26-án sor került helyszíni bejárásra.
Az ajánlattételi határidőre – 2006. május 19-ére – 5 ajánlattevő: a Bayer-Center Asztalosipari Kft., az Architektonika Tervező, Kivitelező, Fővállalkozó Kft., az Európa Építő Zrt., a HÁZOKT Kft. és a kérelmező nyújtotta be az ajánlatát.
Az ajánlatok tanúsága szerint, az egyes ajánlattevők ajánlatiár-vállalása a következő volt:
Bayer-Center Asztalosipari Kft.: bruttó 44 331 360 Ft,
Architektonika Tervező, Kivitelező, Fővállalkozó Kft.: bruttó 50 651 802 Ft,
Európa Építő zRt.: bruttó 47 763 151 Ft,
HÁZOKT Kft.: 45 103 032 Ft,
Kérelmező: 33 286 800 Ft.
Az ajánlatok szerint az ajánlati kötöttség:
Bayer-Center Asztalosipari Kft.: 60 nap,
Architektonika Tervező, Kivitelező, Fővállalkozó Kft.: 90 nap,
Európa Építő Zrt.: 60 nap,
HÁZOKT Kft.: 60 nap,
Kérelmező: 30 nap.
A bírálati szakaszban 2006. május 24-én az ajánlatkérő hiánypótlásra hívta fel a az Architektonika Tervező, Kivitelező, Fővállalkozó Kft.-t, a Bayer-Center Asztalosipari Kft.-t, a HÁZOKT Kft.-t és a kérelmezőt.
Az ajánlatkérő 2006. május 26-án a kérelmezőt a Kbt. 86. § (1), (2) bekezdése alapján a kirívóan alacsonynak értékelt ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatának indokolására hívta fel a vállalt bruttó 33 286 800 Ft ellenszolgáltatás tekintetében.
A kérelmező a 2006. május 26-i indokolásában közölte, hogy áraiban nincs többlépcsős haszonkulcsrendszer beépítve, mivel a direkt gyártás és beépítés a profilja, az ajánlati kiírás alapján tételesen megadott nyílászáró csereszükséglet, illetve a helyszíni bejárásról készült jegyzőkönyv tartalma alapján összeállított ajánlata valós piaci árakat tartalmaz. Fontosnak tartja neves referenciái bővítését. Megtiszteltetésnek tartja a magyar orvostudomány meghatározó nevéhez kapcsolódó építmény felújítását, a jogos jussát azonban kérni fogja.
Az ajánlatkérő az ajánlatokat elbírálta, az eredményhirdetésre 2006. június 9-én került sor. Írásbeli összegezést is készített.
Ajánlatkérő a Bayer-Center Asztalosipari Kft., az Európa Építő Zrt. és a kérelmező ajánlatának érvényességét megállapította, míg a hiánypótlást nem teljesítő további két ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek nyilvánította.
A közbeszerzési eljárás nyertese a kérelmező lett bruttó 33 286 800 Ft ajánlati ár vállalást tartalmazó ajánlata alapján, míg a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot a Bayer-Center Asztalosipari Kft. nyújtotta be, ajánlati ára bruttó 44 331 360 Ft.
Az eredményhirdetésen az ajánlatkérő közölte, hogy a szerződés megkötésére és a munkaterület átvételére 2006. 06. 19-én került sor, kérte a nyertest a szerződéstervezet benyújtására.
Kérelmező a 2006. június 14-én kelt, „ajánlatváltozás” tárgyú levelében az alábbiakat közölte az ajánlatkérővel:
„A Közbeszerzési Értesítő XII. évf. 38. számában megjelent ajánlati/részvételi felhívásra (6456/2006) beadott pályázatunknál az ajánlati kötöttségünket 30 napban határoztuk meg. A beadott ajánlatunkat abban a formában nem kívánjuk szerződéskötésig vinni. Adott műszaki tartalom mellett 16,7%-os végárnöveléssel tudjuk elképzelni az adott tárgyi létesítmény homlokzati nyílászáró cseréjét.
Indokolás: ajánlatunk kalkulálásakor a különféle elektronikus médiákban biztató előrejelzések forogtak (április vége). Ezzel szemben az eurof-orint árfolyam kedvezőtlen változását tapasztaljuk, ill. prognosztizálják. A nyílászárók gyártásánál a legfontosabb beszállítóinkkal (vasalat, festék) euró alapú elszámolási viszonyban állunk, mely kedvezőtlen elmozdulása hátrányosan érint minket! Ráadásul a mai nappal – 2006. június 14-ével – üvegbeszállítónk is közel 18%-os áremelést érvényesített felénk. Csak a tényleges költségnövekedéssel számítva (a saját hozzáadott értékünket azonos árszínvonalon hagyva!), és figyelembe véve a teljesítési határidőket (értelem szerint a rész-, illetve végszámlázást) előreláthatóan 16,7%-os végárnövekedéssel tudjuk elképzelni a kivitelezést. Írásos értesítésünkben leírt árajánlatunkat 30 napos ajánlati kötöttséggel kezeljük ismételten.”
Az ajánlatkérő 2006. június 21-én kelt levelével értesítette az ajánlattevőket arról, hogy 2006. június 23-án új eredményhirdetést tart.
Az ajánlatkérő a 2006. június 23-án – kérelmező jelenlétében – megtartott új eredményhirdetésen közölte, hogy a nyertes Merantin Faipari Gyártó és Kereskedelmi Kft. levelében közöltek szerint a szerződéstől visszalépett, így a második legjobb ajánlatot tevő ajánlattevő, a Bayer-Center Asztalosipari Kft. az eljárás nyertese, amellyel a vállalkozói szerződést megköti.
Az ajánlatkérő új írásbeli összegezést is készített, melyben a korábbi írásbeli összegezésnek megfelelően megjelölte az érvényes, illetőleg érvénytelen ajánlatot benyújtó ajánlattevőket. A 8. a) és 8. b) pont szerint a közbeszerzési eljárás nyertese, illetőleg a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő a Bayer-Center Asztalosipari Kft. Az írásbeli összegezés 12. pontjában, Egyéb információk között rögzítette, hogy a nyertes Merantin Faipari Gyártó és Kereskedelmi Kft. visszalépett.
Kérelmező 2006. június 28-i levelében közölte az ajánlatkérővel, hogy az új eredményhirdetésen kihirdetett döntéssel szemben fellebbezéssel él. Nem lépett vissza a pályázattól és szerződéskötéstől, az ajánlatkérő értelmezése ellenére sem. A közbeszerzési eljárásban benyújtott érvényes ajánlata és hiánypótlása alapján – melynek része volt az ajánlati kötöttség is – a Merantin Faipari Gyártó és Kereskedelmi Kft. nyertes ajánlattevőként került kihirdetésre. Közölte, hogy az ajánlata módosítását jogszerűen tette meg, mivel az eredményhirdetéskor is ismert volt az ajánlatkérő számára az ajánlata részeként az ajánlati kötöttsége, a közölt indokolással az ajánlatkérőnek ezt figyelembe kellett volna vennie, és ez alapján a nyertes ajánlattevővel, a Merantin Faipari Gyártó és Kereskedelmi Kft.-vel kellett volna a szerződést előkészítenie.
Kérelmező 2006. július 3-án terjesztette elő – a 2006. június 30-án postára adott – jogorvoslati kérelmét. A Döntőbizottság a jogorvoslati eljárást – hiánypótlást követően – 2006. július 11-én megindította.
Kérte a jogsértés megállapítását, az ajánlatkérő eljárást lezáró döntésének a megsemmisítését, költségei megtérítését.
A jogorvoslati kérelem szerint, a kérelmező érvényes ajánlatot nyújtott be, 2006. június 9-én nyertesnek hirdették ki, majd 2006. június 23-án az új eredményhirdetésen értesült arról, hogy a Bayer-Center Asztalosipari Kft. lett az eljárás nyertese. Kérelmező az első eredményhirdetés után a szerződés előkészítése keretében jelezte az ajánlatkérő felé, hogy a magyar pénzpiacon bekövetkező – előre nem kiszámítható események miatt (forint–euró árfolyam drasztikus romlása) a közbeszerzési szerződést magasabb vállalási áron szeretné megkötni. Eredeti nyertes ajánlatában bruttó 33 286 800 Ft ajánlati árat adott meg, ezt kívánta 16,7%-kal megemelni. Az új eredményhirdetésen nyertesként kihirdetett ajánlattevő bruttó 44 331 360 összegű ajánlati ára azonban lényegesen kedvezőtlenebb feltételeket tartalmazott a kérelmező ajánlatánál, a javasolt módosítás után is összességében kedvezőbb a kérelmező ajánlata. Álláspontja szerint az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 91. § (2) bekezdését, 57. § (2) bekezdését, mivel kérelmező lett a nyertes, visszalépés nem történt. Hivatkozással a Kbt. 78. § (2) bekezdésére előadta, hogy az ajánlatkérőhöz intézett levele, melyben azt jelezte, hogy magasabb vállalási áron kívánja a szerződést megkötni, nem tekinthető elállásnak, az általa javasolt vállalási ár, valamint a további feltételek (kötbér, garanciák stb.) is jóval kedvezőbbek, mint a második ajánlattevőé. A Kbt. 57. § (2) bekezdésében meghatározott mindkét bírálati szempont szerint így a kérelmező nyújtotta be a legkedvezőbb ajánlatot.
Ajánlatkérő észrevételében alaptalanság miatt a kérelem elutasítását kérte. Álláspontja szerint közbeszerzési eljárása során a Kbt. szabályait nem sértette meg.
Előadta, hogy a felhívás IV.3.7) pontjában az ajánlati kötöttség minimális időtartamát 60 napban határozta meg. Kérelmezőnek a 2006. június 9-i eredményhirdetést követő, 2006. június 14-i nyilatkozatát a Kbt. 41. § (2) bekezdés, 78. § (1), (2) bekezdés szabályai alapján az ajánlattételtől történő visszalépésnek tekintette. E döntést arra alapította, hogy a kérelmező 2006. június 14-én egyértelműen nyilatkozott arról, hogy az ajánlatát a benyújtott formában nem kívánja szerződéskötésig vinni, továbbá közölte, hogy az ajánlatában megadott ajánlati árat milyen mértékben kívánja növelni. Álláspontja szerint a Kbt. szabályaiból következően az ajánlattevő ajánlatához minimálisan a szerződéskötés időpontjáig, jelen eljárásban pedig az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napig kötve van. A kérelmező az ajánlatában csatolt Kbt. 70. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatának ellenére, a 2006. június 14-i nyilatkozatával az ajánlati kötöttséget megszegte, a Kbt. kógens szabályozásával ellentétesen a nyílt eljárás keretei között tárgyalást kezdeményezett, új árakat adott meg, az ajánlati ár ajánlati tartalmi elemét meg kívánta változtatni az ajánlattételi határidő lejártát követően. E körülményekre tekintettel a kérelmező levelére az ajánlatkérő nem reagált, új eredményhirdetést tartott, melyen – a felhívásban előírtaknak megfelelően – a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt jogszerűen hirdette ki az eljárás nyertesének.
Közölte, hogy a Kbt. 330. § (3) bekezdése alapján a Döntőbizottság érdemi határozatának meghozataláig a szerződés megkötését elhalasztotta.
A Döntőbizottság az alábbi indokokra tekintettel megállapította, hogy a jogorvoslati kérelem alaptalan.
Ajánlatkérő a Kbt. VI. fejezete, a nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzési eljárásokra vonatkozó szabályozás szerint járt el.
A Kbt. 246. § (1) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárás nyílt, meghívásos vagy tárgyalásos eljárás lehet. Tárgyalásos eljárást csak akkor lehet alkalmazni, ha azt e fejezet megengedi.
A Kbt. 252. §-a értelmében a nyílt eljárásra a IV. fejezet 3. címének szabályait (48–99. §) – a 23. cím rendelkezései szerint – kell megfelelően alkalmazni.
A Kbt. 77. § (1) bekezdése szerint, az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja ajánlatát.
(2) Az ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott ajánlatok az ajánlatkérő hozzájárulásával sem módosíthatók.
A Kbt. 78. § (1) bekezdése értelmében, az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártától kezdődik.
(2) Az ajánlattevő legalább az ajánlati felhívásban megadott tervezett szerződéskötési időpont lejártáig kötve van ajánlatához, kivéve, ha az ajánlatkérő úgy nyilatkozott, hogy egyik ajánlattevővel sem kíván szerződést kötni.
A 90. § (1) bekezdés alapján, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlatot kívánja kiválasztani, akkor az ajánlatoknak a bírálati részszempontok szerinti tartalmi elemeit az ajánlati felhívásban meghatározott ponthatárok között értékeli az 57. § (3) bekezdésének d) pontja alapján meghatározott módszerrel, majd az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat az összességében legelőnyösebb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.
A 91. § (1) bekezdése szerint, az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint az 57. § (2) bekezdésében meghatározott bírálati szempontok egyike szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.
(2) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével vagy – visszalépése esetén, ha azt az ajánlati felhívásban előírta – az eljárás eredményének kihirdetésekor a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) kötheti meg a szerződést.
A Kbt. 99. § (1) bekezdésének első fordulata alapján, eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a 91. § szerinti szervezettel (személlyel) kell az ajánlati felhívás, a dokumentáció és az ajánlat tartalmának megfelelően írásban megkötni.
A Döntőbizottság a kérelmező kérelmére megvizsgálta, hogy az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárása során megsértette-e a Kbt. szabályait, az 57. § (2) bekezdését, 91. § (2) bekezdését.
Jelen esetben az ajánlatkérő a Kbt. 57. § (2) bekezdés b) pontja szerint, felhívásában az összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati szempontját jelölte meg.
Az ajánlatkérő értékelésére e bírálati szempont alapján került sor, méghozzá az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatok bírálati részszempontok szerinti ajánlati tartalmi elemeinek értékelésével.
Így a kérelmező az eljárás nyertese a Kbt. 90. § (1) bekezdése, 91. § (1) bekezdése alapján a 33 286 800 Ft „ellenszolgáltatás összege” bírálati részszempont szerinti ajánlati vállalása alapján lett, mely ajánlati tartalomnak megfelelően kerülhet sor a Kbt. 99. § (1) bekezdése alapján a nyertessel a szerződés megkötésére.
Nem helytálló a kérelem azon hivatkozása, hogy az első eredményhirdetés után a kérelmező csak a „szerződés előkészítése keretében jelezte az ajánlatkérő felé”, hogy a közbeszerzési szerződést az indokolásában kifejtettek miatt „magasabb vállalási áron szeretné megkötni”.
A Döntőbizottság a fentiekben részletesen ismertette a kérelmező 2006. június 14-i ajánlatkérőhöz intézett nyilatkozatát.
A Döntőbizottság álláspontja szerint, e nyilatkozat „ajánlatváltozás” tárgyának megjelölésből, valamint a nyilatkozat tartalmából, mely szerint „a beadott ajánlatunkat abban a formában nem kívánjuk szerződéskötésig vinni”, illetőleg az „adott műszaki tartalom mellett 16,7%-os végárnövekedéssel tudjuk elképzelni az adott tárgyi létesítmény homlokzati nyílászáró cseréjét” egyértelműen megállapítható, hogy a kérelmező nem tartotta fenn a nyertes ajánlatát, hanem módosította azt.
Ezzel a kérelmező még az érvényesnek elfogadott ajánlatában megadott 30 napos ajánlati kötöttségét sem tartotta meg, ezen túlmenően az ajánlati kötöttségét módosult árajánlata alapján ismét megnyitotta.
A Kbt. 77. § (1), (2) bekezdés, 78. § (1), (2) bekezdés kógens szabályai ugyanakkor – még az ajánlatkérő hozzájárulásával – sem biztosítanak lehetőséget az ajánlattételi határidő lejárta után az ajánlat módosítására, az ajánlattevő ajánlati kötöttsége ugyanis az ajánlattételi határidő lejártával beáll.
Mivel a Kbt. 99. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő a kérelmezővel nem köthet szerződést az ajánlattételi határidő lejártát követően módosult ajánlati tartalommal, a kérelmező módosult árajánlata alapján, így az ajánlatkérő nem sértette meg a Kbt. 91. § (2) bekezdését azzal, hogy a kérelmező 2006. június 14-i nyilatkozatát tartalmának megfelelően a nyertes visszalépésének minősítette, melyből következően az eljárás eredményének kihirdetésekor a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel kötheti meg a szerződést.
A fentiek alapján az ajánlatkérő közbeszerzési eljárása során nem sértette meg a Kbt. szabályait, az 57. § (2) bekezdését, 91. § (2) bekezdését.
A Döntőbizottság a Kbt. 318. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva, a fenti indokok alapján a kérelmező alaptalan jogorvoslati kérelmét a Kbt. 340. § (2) bekezdés a) pontja alapján elutasította.
A Döntőbizottság ideiglenes intézkedést nem alkalmazott, mert annak a Kbt. 332. §-ában rögzített törvényi feltételei nem álltak fenn.
A Döntőbizottság a Kbt. 340. § (2) bekezdés f) pontja és a 341. § (6) bekezdése alapján rendelkezett az eljárási költségek viseléséről.
A bírósági jogorvoslatot a Kbt. 346. § (1) bekezdése, 347. § (1) bekezdése biztosítja.

Budapest, 2006. augusztus 3.

Dr. Horváth Éva s.k.,	Bujdosó Gézáné s. k.,
	közbeszerzési biztos	közbeszerzési biztos

Dr. Telek Katalin s. k.,
közbeszerzési biztos