Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/198
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.10.13.
Iktatószám:19423/2021
CPV Kód:90523100-0
Ajánlatkérő:Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Debrecen külterület
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2021.11.08.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735588209
Postai cím: Piac Utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paróczai Bernadett
Telefon: +36 52511556
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511550
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001255432021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001255432021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tűzszerészet és robbanószerkezet-mentesítés
Hivatkozási szám: EKR001255432021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90523100-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Debrecen Déli Gazdasági Övezethez és az Észak-Nyugati Gazdasági Övezethez kapcsolódóan tűzszerészeti átvizsgálás és robbanószerkezet-mentesítési munkálatok elvégzése.
Nyertes Ajánlattevőnek az Ajánlatkérő által meghatározott helyszíneken és terület nagyságon kell a munkát elvégeznie összesen kb. 505 ha nagyságú területen, a nettó 122 millió Ft összegű fedezet kimerüléséig, de legfeljebb a szerződés hatálybalépésétől számított 24 hónapos időtartamig. A szerződés egységáras.
A teljes keretösszeg felhasználása Megrendelőnek joga, de nem kötelezettsége. Megrendelő a keretösszeg 75%-ának erejéig vállal felhasználási kötelezettséget. Megrendelő nem köteles a teljes keretösszeget kimeríteni a szerződés időtartama alatt.
A Kbt.141.§ (4) bek. a) pontjára tekintettel a szerződéses keretösszeg maximum 50% erejéig megemelhető, amennyiben Ajánlatkérő biztosítja az ahhoz szükséges fedezetet és/vagy az előirányzott területnagyság további 97 ha területtel növelhető. A keretösszeg emelés tényéről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, mely nem minősül szerződésmódosításnak.
A Szolgáltatás teljesítése a Megrendelő által a Vállalkozó részére a jelen Szerződés hatálya alatt adott írásbeli Egyedi Megrendelések alapján történik. Az Egyedi Megrendelésekben a Megrendelő bármely, a Közbeszerzési Dokumentáció részét képező feladatleírásban (műszaki leírásban) meghatározott feladat elvégzését megrendelheti a Vállalkozótól. Az Egyedi Megrendelésben meg kell határozni különösen az Egyedi Megrendelés teljesítésének határidejét vagy időpontját, valamint az Egyedi Megrendelés teljesítéséért a Vállalkozót megillető vállalkozói díjat. A Vállalkozó köteles az Egyedi Megrendelésekben meghatározott Szolgáltatást az ott meghatározott feltételek és a jelen Szerződés szerint nyújtani, a Megrendelő pedig köteles a Vállalkozói Díjat a Vállalkozó részére megfizetni.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Tűzszerészet és robbanószerkezet-mentesítés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90523100-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debrecen külterület
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Debrecen Déli Gazdasági Övezethez és az Észak-Nyugati Gazdasági Övezethez kapcsolódóan tűzszerészeti átvizsgálás és robbanószerkezet-mentesítési munkálatok elvégzése az alábbiak szerint:
A Kormány a Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Korm.rendelet) döntött a Debrecen külterületén, a Déli Gazdasági Övezetben ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az 1191/2015. (III. 30.) Korm. határozatban a Debrecen külterületén fekvő, egyes ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról. A fejlesztéssel érintett területen az elmúlt 10 évben több lépésben valósultak meg fejlesztések a betelepülő befektetői igények kiszolgálására.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az 58/2018. (III. 26.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Rendelet) felsorolt ingatlanokon alakítja ki az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetet. A Rendelet 1. § (1) alapján a Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket.
A beruházás részeként megvalósításra kerül a fejlesztési területen közel 400 ha nagyságú a leendő BMW gyár területe, valamint a Kormány 1592/2018. (XI. 22.) Korm. határozata alapján biztosította a Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő közúti, vasúti és közmű infrastruktúra fejlesztéseket.. Ezen terület mellett kialakításra került egy további 100 ha nagyságú ipari fejlesztési terület is, melyre vonatkozóan a Nyertes Ajánlattevőnek el kell végezni a lőszermentesítési munkákat.
Ajánlatkérő a fenti területek fejlesztéséhez kapcsolódóan el kívánja végeztetni a tűzszerész felméréssel még nem érintett, összesen kb. 505 ha nagyságú részének műszeres tűzszerészeti átvizsgálását és robbanószer-mentesítését.
Nyertes Ajánlattevőnek – a fejlesztési területekre már elkészült műszeres tűzszerészeti vizsgálatok eredményeinek és területi érintettségének figyelembevételével – az Ajánlatkérő által meghatározott ütemezés és területi lehatárolás szerint szükséges elkészítenie a műszeres terepi felmérést és a robbanószerkezet-mentesítési és dokumentációs feladatokat. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás megindításakor nem rendelkezik a feladat tárgyát képező teljes munkaterületre vonatkozó rálépési/munkavégzési jogosultsággal, ezért a feladat elvégzéséhez – a kultúrvegetáció betakarításhoz, ill. egyéb mezőgazdasági tevékenységekhez igazítva – ütemezetten biztosít munkaterületet Nyertes Ajánlattevő részére. A magántulajdonban álló ingatlanok területén munkavégzésre a munkavégzésre jogosító tulajdonosi/földhasználói hozzájáruló nyilatkozatok beszerzését követően van lehetőség, melynek ügyintézése Ajánlatkérői feladat.
Nyertes Ajánlattevőnek ugyanazon feladatokat az alábbi módon kell ellátnia mindkét fejlesztési terület vonatkozásában:
• 1. munkafázis: A munkaterület kitűzése, a mentesítendő munkaterületek sávhatárait a munkák elvégzéséhez szükséges mértékben Nyertes Ajánlattevőnek kell kitűznie, valamint a kitűző karókat a robbanószerkezetmentesítést követően a munkaterületről maradéktalanul el kell távolítani.
• 2. munkafázis: A mentesítésre kijelölt munkaterületek robbanószerkezet-kutató berendezéssel (magnetométer) történő felszíni átvizsgálása, egységesen a talajfelszíntől számított -12,0 méter mélységig. A talajfelszínen és a talajban lévő robbanószerkezetek és/vagy katonai alkalmazású nem robbanó harcanyagok felkutatása, lokalizálása. A műszeres felszíni vizsgálattal egy időben a talajfelszínen és a talajban lokalizált robbanószerkezetek és/vagy katonai alkalmazású nem robbanó harcanyagok feltárása. Az előtalált robbanószerkezet(ek) a tűzszerészeti mentesítési feladatok ellátásáról szóló 142/1999 (IX. 8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 142/1999 (IX. 8.) Korm. rendelet) előírtak szerinti kezelése. Nyertes ajánlattevő feladata az előtalált robbanószerkezet(ek) beazonosítási helyzetbe hozása, beazonosítása, repeszvédelem biztosítása, az előtalálási hely megjelölése, bejelentés megtétele a Magyar Honvédség tűzszerész ügyeletére az Országos Műveletirányító Központ és a területileg illetékes rendőrkapitányság bevonásával.
• 3. munkafázis: Az előtalált robbanószerkezet(ek) megsemmisíttetése és/vagy elszállíttatása a 142/1999 (IX. 8.) a Korm. rendelet alapján a Magyar Honvédség tűzszerész alakulatának a hatásköre. A feladatot törvényi szabályozás miatt nem a Nyertes Ajánlattevő végzi, de az előtalált robbanószerkezet(ek) megsemmisítésével és/vagy elszállításával kapcsolatban Nyertes Ajánlattevő is az általa előírt felelősséggel tartozik.
• 4. munkafázis: Nyertes ajánlattevő feladata az elvégzett munka dokumentálása, elektronikus formátumú tűzszerész helyszínrajz (dwg. AutoCAD és abból generált pdf. formátumú állomány) készítése, melyen Nyertes Ajánlattevő dokumentálja az átvizsgált robbanószerkezet-mentes-, ill. az esetlegesen további tűzszerész szakfeladattal érintett területeket. Az elvégzett munkáról kétnyelvű (angol és magyar nyelvű) Tűzszerész Tanúsítvány készítése szükséges, melyben Nyertes Ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy az általa átvizsgált terület robbanószerkezet-mentes.
Helyszíni tűzszerész szakfelügyelet biztosítása – kizárólag szükség szerint: A nagymélységű műszeres átvizsgálás során nem átvizsgálható (pl.: meglévő építmények, felszín alatt építési törmeléket vagy erősen magnetikus anyagot tartalmazó területek) a földmunkák ideje alatt helyszíni tűzszerész szakfelügyelet biztosítása. A földmunkák folyamatos tűzszerészeti szempontú megfigyelése és a talajviszonyok függvényében a munkaterület réteges műszeres (tűzszerészeti) átvizsgálása. Az előtalált robbanószerkezetekkel kapcsolatos azonnali intézkedések megtétele (beazonosítási helyzetbe hozás, beazonosítás, repeszvédelem biztosítása, az előtalálási hely megjelölése, bejelentés megtétele a Magyar Honvédség tűzszerész ügyeletére az Országos Műveletirányító Központ és a területileg illetékes rendőrkapitányság bevonásával), valamint közreműködés az előtalált robbanószerkezetek megsemmisítésével és/vagy elszállításával kapcsolatban
A munkaterületen egyéb fémtárgyak előkerülése esetén azok eltávolítása nem szükséges, nyertes Ajánlattevő feladata kizárólag a lőszermentesítésre vonatkozik.
Nyertes Ajánlattevő feladata továbbá minden olyan munka elvégzése, melyet a feladatellátással kapcsolatos mindenkor hatályos jogszabályok számára előírnak, illetve ami a feladat szakszerű és teljeskörű elvégzéséhez szükséges.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. A teljesítésbe bevonásra kerül-e legalább 1 fő olyan, szakember, aki összesen minimum 250 ha területen végzett tűzszerészeti átvizsgálás és/vagy robbanószerkezet- mentesítési munkálatok elvégzésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 85
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződéses keretösszeget további maximum 50 % mértékig és/vagy az előirányzott területnagyságot további 97 ha területtel megemelje. Az opciós jog érvényesítéséről az Ajánlatkérő írásban értesíti a Nyertes Ajánlattevőt. A megemelt keretösszeg felhasználásakor Nyertes Ajánlattevő köteles továbbra is a jelen közbeszerzési eljárásban megajánlott ajánlati egységáron teljesíteni a feladatát. A keretösszeg emelés tényéről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, mely nem minősül szerződésmódosításnak.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. Ajánlatkérő az eljárásban nem biztosítja a részekre történő ajánlattétel lehetőségét. Jelen szolgáltatás-megrendelés tárgya kb. 505 ha nagyságú terület tűzszerészeti átvizsgálása és robbanószerkezet-mentesítési munkálatok elvégzése. A részekre történő ajánlattétel, mivel egynemű munkákat kell a nyertes ajánlattevőnek elvégeznie, nem értelmezhető ebben az esetben, a terület ,,feldarabolása” pedig gazdaságtalan lenne, továbbá ellentétes a hatékony pénzgazdálkodás elvével. A részekre történő ajánlattétel összeegyeztethetetlen mind a műszaki, mind a gazdasági észszerűséggel.
2. Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett, Lajstromszáma: 00176.
3. Az értékelési részszempontonként az adható részpontszámok alsó határa: 0 pont, a felső határa: 10 pont. A pontozás módszere: Ár szempont: fordított arányosítás, 1. részszempont: pontozás a közbeszerzési dokumentumok szerint.
4. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosítékhoz köti.
Ajánlati biztosíték összege: 1.000.000 Ft. Befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalás esetén az ajánlatkérő OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11738008-15461009-06530000 számú számlájára való utalással teljesítendő. Ezzel kapcsolatos kamatot az ajánlatkérő nem fizet.
A biztosíték teljesítésének igazolását az ajánlatba csatolni kell: átutalásról szóló igazolás egyszerű másolatban, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancialevél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum eredeti példánya, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény eredeti példánya. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia szövegezésének a Kbt. 54.§(4) bekezdése szerinti felhasználás valamennyi esetét egzakt módon tartalmaznia kell.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdései szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Igazolási mód:
A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet (továbbiakban: VHR 321.) 1-8.; 10., 12-16.§-ai alapján az alábbiak szerint:
I. ajánlatban:
— a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67. § (1) bekezdés),
— a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint megadott részletes adatokat tartalmazó nyilatkozatot ajánlattevő köteles az ajánlata részeként benyújtani (EKR űrlap),
— ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (Kbt. 67. § (3) bekezdése),
— továbbá az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés);
II. ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69. § (4) bekezdés):
— az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 8. § és 10. §, valamint a 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani az ajánlatban.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P.1.) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján az Ajánlattevőnek csatolnia kell a cégszerűen (a képviseletre jogosult személy által) aláírt nyilatkozatot a felhívás feladásától visszafelé számított utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (tűzszerészeti átvizsgálás és/vagy robbanószerkezet-mentesítési munkálatok) származó árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A Korm.r. 19.§ (3) bek. alapján, ha az ajánlattevő a 19.§ (1) bek. c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy a P.1.) pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni a P.1.) pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A Kbt. 65.§ (6) bek. alapján a P.1.) pont szerinti követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ban foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattevőnek a közbeszerzés tárgyából (tűzszerészeti átvizsgálás és/vagy robbanószerkezet-mentesítési munkálatok) származó nettó árbevétele nem éri el a felhívás feladásától visszafelé számított utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen legalább a nettó 70 millió Ft-ot (az újonnan piacra lépők esetében a működésének ideje alatt a nettó 70 millió Ft-ot).
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek és a kapacitást nyújtó szervezetnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a VHR321 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmények részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény (M1) pontban előírt igazolásait.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést: (M1) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján, a Rendelet 22. §-ában meghatározott módon, a felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 évben teljesített, az alkalmassági minimum követelményben meghatározott tárgyú szolgáltatásainak ismertetésével köteles igazolni.
Ajánlatkérő a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző három éven belül befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. Az igazolás, illetve a nyilatkozat tartalmazza legalább a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hó/nap megjelöléssel), a szerződést kötő másik fél nevét és címét, a szolgáltatás tárgyának pontos megjelölését és mennyiségét, továbbá az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. (A referencia tárgyát olyan részletezettséggel kell megadni, hogy abból az alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.) A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan – szerződésben, előszerződésben, vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlattevők több referenciával is teljesíthetik az előírt alkalmassági követelményt. Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtania.
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított – a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjára figyelemmel – 3 évben teljesített összesen legalább 250 hektáron végzett, tűzszerészeti átvizsgálásra és/vagy robbanószerkezet- mentesítési munkálatok ellátására vonatkozó referenciával.
A fentiek szerinti alkalmassági minimum követelmény több referenciával is teljesíthető.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmények (M1) pontban előírt igazolásait.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: A haditechnikai termékek gyártásának és haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény; A haditechnikai termékek gyártásának és haditechnikai szolgáltatások nyújtása engedélyezésének részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet).
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Finanszírozás:
Előleg igénylésére nincs lehetőség. A teljesítés során megrendelésenként jogosult a Vállalkozó számlát benyújtani. A végszámla benyújtására az utolsó megrendelést követően jogosult a Vállalkozó. Valamennyi számlát a Tanúsítvány kiállítását és a Megrendelő általi elfogadását követően jogosult a Vállalkozó.
Megrendelő az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlát a kézhezvételtől számított 30 napon belül egyenlíti ki a tervező bankszámlájára történő banki átutalással, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján.
Az ellenszolgáltatás teljesítésére irányadóak továbbá a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései.
Az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).
A fizetési feltételek kapcsán irányadó további jogszabályok:
o Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet.
A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
-Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbért Ajánlatkérő a Nyertes ajánlattevő bármely kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén érvényesíti, késedelmes naptári naponként. A késedelmi kötbért a szerződés teljesítése során felmerülő részhatáridők vonatkozásában önállóan érvényesíti az Ajánlatkérő. A napi késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett megrendelés nettó értékének 0,2 %-a. A késedelmi kötbér maximuma késedelmenként (megrendelésenként) 15 naptári nap, az ezt meghaladó késedelmet Ajánlatkérő súlyos szerződésszegésnek tekinti, amely megnyitja számára a rendkívüli felmondáshoz fűződő jogát. A rendkívüli felmondás jogát Ajánlatkérő a 15 késedelmes naptári napot követően 15 napon belül érvényesítheti.
-Meghiúsulási kötbér: A meghiúsulási kötbért Ajánlatkérő abban az esetben érvényesítheti, ha a Nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős nem teljesít, illetve a késedelem meghaladja a 15. naptári napot és Ajánlatkérő a szerződést ezen körülményre hivatkozással, rendkívüli felmondással a rendelkezésre álló 15 napon belül megszünteti. A meghiúsulási kötbér mértéke: 10.000.000.-Ft.
-Jótállás: 36 hónap.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/11/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/11/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a, illetve a Kbt. 68.§-a irányadó.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a, illetve a Kbt. 68.§-a irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A Kbt. 41/B. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy az EKR-ben csatolt formában benyújtandó elektronikus dokumentumoknak .jpeg, vagy .pdf fájlformátumúaknak kell lenniük. A dokumentumok csatolhatóak egy vagy több file-ban.
2. Jelen eljárás szolgáltatás megvalósítására irányul.
3. Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.
4. Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló - egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó - megállapodást az ajánlathoz csatolni kell. A megállapodás minimális tartalmi elemeit a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Közös ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-ban foglaltakat be kell tartaniuk.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (2) bekezdése tekintetében.
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.
7. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő -, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját egyszerű másolatban. (Ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, aláírási-mintáját kéri benyújtani, akik az ajánlatban dokumentumokat aláírnak, kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek, vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, akik az ajánlatban meghatalmazottként írnak alá).
Amennyiben az ajánlattevő, vagy az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő nem tartozik a 2013. évi V. törvény harmadik könyv harmadik részének (Gazdasági Társaság) hatálya alá, elegendő, ha az ajánlattevő, illetve az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő az ajánlathoz olyan két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága.
Ajánlatkérő cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot ajánlatkérő vizsgálja elektronikus, hatósági, ingyenes nyilvántartásból (www.e-cegjegyzek.hu).
Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, ajánlattevőnek ajánlatához ugyanakkor csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [=ún. „e-tértivevény”-t és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát (mellékletek nélkül)]. Amennyiben nincs változásbejegyzés folyamatban, erről szóló nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.
8. Kbt. 41/A. § (2) bekezdése alapján az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. A garancia szövegezésének a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti felhasználás valamennyi esetét pontosan tartalmaznia kell.
9. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az eredeti dokumentum mellett csatolandó a magyar fordítás is. Ajánlatkérő nem várja el a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hitelesített magyar fordítás becsatolását, elfogadja a Kbt. 47. § (2) bekezdés szerinti ajánlattevő általi fordítást is. Magyar fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát, valamennyi fordításhoz csatolja. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős.
10. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosítja. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás - ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást. (Kbt. 71. § (6) bekezdése).
11. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az írásbeli összegezés elektronikus úton történő megküldésével tájékoztatja az ajánlattevőket. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (5)-(6) bekezdése az irányadó.
12. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
13. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. vagy annak végrehajtási rendeletei által előírt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat.
14. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
15. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
16. Irányadó idő: A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
17. Árfolyamok: A különböző devizák magyar forintra, illetve euróra történő átszámításánál az ajánlat során az ajánlattevőnek a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára ajánlattevő saját központi bankja által a felhívás megküldésének napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
18. Ajánlatkérő tárgyalás tartását nem teszi lehetővé.
Folytatás a VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.3) pont folytatása:
19. Az ajánlatkérő a további közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
20 Azon alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja, melyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban kerültek megállapításra: valamennyi alkalmassági követelmény.
21. Jelen felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi (CXLIII. törvény (Kbt.), valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól, illetve a további vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
22. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (6) bekezdése alapján rögzíti, hogy a tárgyi eljárásban nem alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontját.
23. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseiben meghatározottakat.
24. Felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen a közbeszerzés tárgyára vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással, melynek előírt kárérték limitje legalább: 15.000.000 Ft/esemény, 30.000.000 Ft/év.
25. A szerződés akkor lép hatályba, amikor a szükséges fedezet Ajánlatkérő rendelkezésére áll és erről Ajánlatkérő Nyertes ajánlattevőt tájékoztatja. Amennyiben a fenti rendelkezések a Szerződés aláírását követő 6 hónapon belül nem teljesülnek, – a Felek eltérő megállapodásának hiányában – a Szerződés megszűnik. A szerződés megszűnik abban az esetben is, ha Ajánlatkérő a szerződéskötést követő 6 hónapon belül akként dönt, hogy a szerződés hatálybalépéséhez szükséges forrás nem kerül biztosításra, és erről Nyertes Ajánlattevőt értesíti. Ebben az esetben a Nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérővel szemben a fenti okból semmiféle jogcímen nem támaszthat igényt. A II.2.7. pont szerinti 24 hónapos szerződéses időtartam a szerződés hatályba lépésétől számítandó.
26. Nyertes Ajánlattevőnek az Ajánlatkérőmegrendelésében meghatározott helyszínen és terület nagyságon kell a munkát elvégeznie összesen nagyságrendileg 505 ha nagyságú területen, a nettó 122 millió Ft összegű fedezet kimerüléséig, de legfeljebb a szerződés hatálybalépésétől számított 24 hónapos időtartamig. Megrendelő megrendelésétől számított 3 munkanapon belül kell elkezdenie a Vállalkozónak a megrendelésében meghatározott helyszínen és terület nagyságon a tűzszerészeti átvizsgálást és a robbanószerkezet-mentesítési munkák elvégzését azzal, hogy a teljesítés intenzitása minimum 3 ha/nap.
27. Nyertes ajánlattevő a jelen közbeszerzési eljárás tárgya szerinti szolgáltatást a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kiállított, haditechnikai szolgáltatások nyújtására vonatkozó engedéllyel végezheti. (A haditechnikai termékek gyártásának és haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény; és a haditechnikai termékek gyártásának és haditechnikai szolgáltatások nyújtása engedélyezésének részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet) Az engedély meglétét Ajánlatkérő a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által vezetett nyilvántartásból ellenőrzi. Amennyiben ajánlattevő nem rendelkezik a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kiállított, haditechnikai szolgáltatások nyújtására vonatkozó engedéllyel, az az ajánlat érvénytelenségét eredményezi a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/10/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák