Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2006/100
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:A Közbeszerzési Döntőbizottság határozata KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2006.08.30.
Iktatószám:19345/2006
CPV Kód:
Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
		
KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA
KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG (19345/2006)

1024 Budapest, Margit krt. 85.
Ikt.sz.: D.460/6/2006.

Tárgy: a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke által kezdeményezett jogorvoslati eljárás a Vízügyi Központ és Közgyűjtemények közbeszerzési eljárása ellen.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi

HATÁROZAT-ot:

A Döntőbizottság a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke (1024 Budapest, Margit krt. 85., a továbbiakban: Döntőbizottság elnöke) által a Vízügyi Központ és Közgyűjtemények (1012 Budapest, Márvány u. 1/C), képviseletében eljár: Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft. (1054 Budapest, Alkotmány u. 27.), a továbbiakban: ajánlatkérő) „Az M6 autópálya volt Metallochemia gyáregységét érintő szakaszán (Budapest XXII. kerület, Harangozó u. 36.), valamint 1300 db ingatlanon az autópálya-építéshez kapcsolható kármentesítési tevékenységek és az autópálya nyomvonalán a környezeti, műszaki védelmi rendszer kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárása ellen hivatalból kezdeményezett jogorvoslati eljárást megszünteti.
Az eljárás során felmerült költségeket a felek maguk viselik.
A határozat ellen fellebbezésnek, méltányossági és újrafelvételi eljárásnak nincs helye. A határozat bírósági felülvizsgálatát annak kézbesítésétől számított 15 napon belül keresettel a Fővárosi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet a Fővárosi Bírósághoz címezve, de a Döntőbizottságnál kell benyújtani.

INDOKOLÁS

A Döntőbizottság a kezdeményezés, a közbeszerzési eljárásban keletkezett iratok és ajánlatkérő tárgyaláson tett nyilatkozata alapján az alábbi tényállást állapította meg.
Az M6 autópálya építéséhez kapcsolódóan a Metallochemia és környezete kármentesítésének végrehajtásáról szóló 1024/2004. (III. 31.) Korm. határozatában a kormány – egyebek mellett – elrendelte, hogy az M6 autópálya volt Metallochemia gyáregységet érintő szakaszán az autópálya építéséhez kapcsolható kármentesítési tevékenységeket és az autópálya nyomvonalán a környezeti, műszaki védelmi rendszer kialakítását kormányzati beruházásként kell megvalósítani.
A program pénzügyi, forrása részben a Nemzeti Autópálya Rt. által az útépítéshez felhasználásra kerülő salakanyag ellenértékeként és az egyéb munkálatokért kifizetett összegből, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezetben biztosított központi beruházási előirányzatból, továbbá a központi költségvetés előirányzatából tevődik össze.
E feladat elvégzésére ajánlatkérő 2004. október 6-án, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 125. § (2) bekezdés c) pontja szerinti eljárást követően kötött szerződést a Vegyépszer Rt.-vel 9 779 539 350 Ft ellenszolgáltatással, „az M6 autópálya volt Metallochemia gyáregységet érintő szakaszán, az autópálya építéséhez kapcsolható kármentesítési tevékenység és az autópálya nyomvonalán a környezeti, műszaki védelmi rendszer kialakítása” tárgyában.
Az eljárás alkalmazására az adott okot, hogy az M6 autópálya érintett szakaszának kivitelezésével akként kellett szinkronba hozni a kármentesítési munkákat, hogy az autópálya építése ne szenvedjen késedelmet. A szennyezett anyagokat az autópálya földművébe kellett bedolgozni. A szerződés a teljesítés részhatáridejét 2005. november 30., a véghatáridőt 2008. május 31. napjában határozta meg.
A szerződés tartalmazta az elvégzendő feladatokat, melyek között felszíni vízelvezetés nem szerepelt. A szerződést két alkalommal módosították. A 2005. augusztus 29-i módosítása érintette a műszaki tartalmat, az ÁFA kulcs mértékét és bizonyos pótmunkákat (tűzszerészeti vizsgálat), emiatt csökkent az ellenszolgáltatás is, 9 718 003 216 Ft-ra. A 2006. április 26-i módosítás csak a szerződésben szereplő szervezetek nevében változtatott. A teljesítési határidőket a szerződés módosítások nem érintették.
Ajánlatkérő 2006. június 23-án hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást indított a Kbt. 125. § (3) bekezdés a) pontjának megjelölésével. Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást megküldte a Döntőbizottság elnökének.
Az eljárásfajta választásának indokaként hivatkozott a Metallochemia és környezete kármentesítésének végrehajtásáról szóló 1024/2004. (III. 31.) Korm határozatra, valamint előadta, hogy a Korm. határozat 2. pontja és az 1063/2004. (VI. 28.) Korm. határozat alapján a mentesítendő terület állami tulajdonba került és a kármentesítési feladat ezen időponttól a hivatkozott kormányhatározatok előírásainak megfelelően állami feladattá vált, erre tekintettel az ott folyó munkálatok a Kbt. hatálya alá kerültek.
A feladat elvégzése a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium feladata, amely annak végrehajtásával a felügyelete alá tartozó Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóságot bízta meg, mely szervezet jogutódjaként működik ajánlatkérő.
E feladat ellátására ajánlatkérő eredményes közbeszerzési eljárást követően 2004. október 6-án kötött szerződést a Vegyépszer Rt.-vel.
A környezetvédelmi műszaki beavatkozási terv nem tért ki a felszíni vízelvezető rendszerek felülvizsgálatára és az autópálya felszíni vízelvezetési terve sem tartalmazta ezt a feladatot. A hatósági előírások tették világossá, hogy a felszíni víz biztonságos levezetése érdekében a térség érintett felszíni vízfolyásainak felmérési, tervezési (méretezési) és mederrendezési munkáit is el kell végezni. A 2005. évi kivitelezés során kialakult belvizes területen már jelentős problémát okozott a vízelvezetés megoldatlansága, azt az M6 autópálya használatbavételéhez és üzemeltetéséhez szükséges megoldani. Ajánlatkérő indokolása szerint az azonnali beavatkozást igénylő vízelvezetési munkák elvégzésének érdekében szükséges a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás.
Álláspontja szerint az eljárásfajta alkalmazásának minden feltétele teljesül. Nem volt előre látható a beszerzési igény, a kormányprogram és a műszaki beavatkozási terv e feladattal nem számolt, a felszíni vízelvezetés megoldása nélkül az eredeti szerződés nem teljesíthető. Ajánlatkérő a beszerzés becsült értékét nettó 170 millió forintban állapította meg. Ajánlatkérő a korábbi nyertes ajánlattevőként szerződést kötő Vegyépszer Zrt.-t hívta fel ajánlattételre 2006. június 23-án.
Ajánlatkérő ajánlattételi felhívást is készített, melyben a közbeszerzés tárgyát, mennyiségét illetően részletezte a műszaki tartalmat. Eszerint a feladat műszaki terv készítése, a felszíni vízelvezető létesítmények megvalósítása, medertisztítás, bozót és fairtás elvégzése megadott mennyiségek alapján.
Ajánlatkérő meghatározta a részvételi feltételeket, az ajánlat elbírálásának szempontját (legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás) és a releváns határidőket. Az ajánlattételi határidőt 2006. július 24. napjára módosította.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást lefolytatta, a módosított ajánlattételi határidőben a Vegyépszer Zrt. benyújtotta ajánlatát, mely bruttó 195. 964.996,Ft összegű ellenszolgáltatást tartalmazott, befejezési határidőként 2008. május 31. napját jelölte meg.
Ajánlatkérő és ajánlattevő 2006. július 24-én lefolytatta a tárgyalást, amely az ajánlat egyetlen pontban történő módosítását eredményezte, a Vegyépszer Zrt. ajánlati árát bruttó 185 millió forintra módosította.
Még ezen a napon sor került az eredményhirdetésre, ahol nyertesként a Vegyépszer Zrt.-t hirdette ki ajánlatkérő.
A Döntőbizottság elnökének rendelkezésére bocsátott iratokból nem volt megállapítható a közbeszerzési eljárás jogszerűsége, ezért a Kbt. 329. § (1) bekezdése szerint kezdeményezte a Döntőbizottság hivatalból történő eljárását, indítványozta, hogy az eljáró tanács vizsgálja meg a közbeszerzési eljárás jogalapját.
Ajánlatkérő 2006. július 19. napján érdemi észrevételt tett, melyben megismételte a Döntőbizottság Elnökének 2006. június 23-án tett bejelentésében foglaltakat, álláspontja szerint a Kbt. 125. § (3) bekezdés a) pontja alapján indított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás jogszerűsége indokai alapján egyértelműen megállapítható, kérte a jogsértés hiányának megállapítását és a jogorvoslati eljárás megszüntetését.
A Döntőbizottság 2006. július 28. napján tárgyalást tartott. Ajánlatkérő a tárgyaláson előadta, hogy álláspontja szerint nem követett el jogsértést, jogszerűen alkalmazta a választott eljárásfajtát a Kbt. 125. § (3) bekezdés alapján.
Az eljárás indításáról szóló tájékoztatásában kifejtett indokait kiegészítve előadta, hogy jelen kiegészítő beruházás célja kettős, egyrészt szükséges annak elvégzése a volt Metallochemia-telephely és környéke kármentesítési munkálatai területének, másrészt az M6 autópálya érintett szakaszán elkészült, a szennyező anyagot zárt térfogatban tartó szarkofág körüli felszíni vízelvezetési feladat megoldása érdekében. A csapadék és felszíni víznek lezárt rendszerbe kell kerülni, ha ez nem történik meg, akkor az eddig elkészült beruházások kerülnének veszélybe, tekintettel a veszélyes hulladék esetleges kimosódására.
Az elmúlt évek szélsőséges időjárási viszonyai miatt megnövekedett a talajvíz mennyisége, jelenleg ideiglenesen egy adott terület képes a víz befogadására, azonban nagy esőzések idején nem tud a víz elfolyni, ehhez szükséges a medertisztítás saját kármentesítési feladataik elvégzésének kiegészítéseként történő megvalósítása. Az M6 autópálya alatt elkészült szarkofág megvédésével az ott lévő veszélyes hulladékok kimosódását kell megelőzni, biztosítva azt, hogy a már kármentesített részbe ne folyjon be a csapadék víz. Mindezekre a munkákra korábban azért nem terjedt ki a közbeszerzési eljárás, mert a munkák ütemezése akként történt, hogy a szarkofág elkészültét azonnal követi az M6 autópálya érintett szakaszának megépítése. Ez utóbbi beruházás biztosította volna a szarkofág teljes lezárását és a terület felszíni vízelvezetését is. Előre nem volt látható, hogy a tervezett ütemezés az M6 autópálya építési fázisainak mintegy egyéves csúszása miatt felborul. Az átmeneti időben csak a jelen beruházás megvalósítása biztosítja a környezetvédelmi célú munka teljesülését, annak hiányában a már elkészült kármentesítés is veszélybe kerül.
A Döntőbizottság a közbeszerzési és jogorvoslati eljárásban keletkezett iratok és nyilatkozatok alapján megállapította, hogy ajánlatkérő közbeszerzési eljárása az alábbi indokokra tekintettel nem jogszabálysértő.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárását a Kbt. IV. fejezete alapján folytatta le.
A Kbt. 3. §-a szerint a Kbt. szabályaitól csak annyiban lehet eltérni, amennyiben azt a Kbt. kifejezetten megengedi.
A Kbt. 41. § (1) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárás nyílt, meghívásos, tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd lehet. Tárgyalásos eljárást és versenypárbeszédet csak akkor lehet alkalmazni, ha azt e fejezet megengedi.
A tárgyalásos eljárás vonatkozásában ezen megengedő szabályokat a Kbt. 124–125. §-ai tartalmazzák.
A Kbt. 125. § (3) bekezdés a) pontja szerint az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat építési beruházás vagy szolgáltatás megrendelése esetében, ha a korábban megkötött szerződésben nem szereplő, de előre nem látható körülmények miatt kiegészítő építési beruházás, illetőleg szolgáltatás megrendelése szükséges az építési beruházás, illetőleg a szolgáltatás teljesítéséhez, feltéve, hogy a kiegészítő építési beruházást, illetőleg szolgáltatást műszaki vagy gazdasági okok miatt az ajánlatkérőt érintő jelentős nehézség nélkül nem lehet elválasztani a korábbi szerződéstől, vagy ha a kiegészítő építési beruházás, illetőleg szolgáltatás elválasztható, de feltétlenül szükséges az építési beruházás, illetőleg a szolgáltatás teljesítéshez, az ilyen kiegészítő építési beruházásra, illetőleg szolgáltatásra irányuló – a korábbi nyertes ajánlattevővel kötött – szerződés, illetőleg szerződések becsült összértéke azonban nem haladhatja meg az eredeti építési beruházás, illetőleg szolgáltatás értékének felét.
A Döntőbizottság azt vizsgálta, hogy a Kbt. 125. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt feltételek megvalósultak-e jelen közbeszerzési eljárásban.
A Döntőbizottság megállapította, hogy megalapozott a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásfajta választása.
Ajánlatkérő és a Vegyépszer Rt. által 2004. október 6-án megkötött szerződésben meghatározott feladatok között nem szerepeltek felszíni vízelvezetési feladatok.
A Döntőbizottság úgy ítélte meg, hogy a szélsőséges időjárás okozta nagy mennyiségű csapadékvíz és az emiatt kialakult belvíz elvezetésének megoldása előre nem látható körülmények miatt szükségessé vált kiegészítő építési beruházásnak minősül, melynek elvégzése szükséges a korábban megkötött szerződésben szereplő építési beruházás teljesítéséhez, ahhoz szorosan kacsolódó, attól el nem választható beruházást jelent.
A csapadékvíz elvezetésének munkálatai és a hozzá kapcsolódó kiegészítő jellegű munkák elvégzése biztosíthatja azt, hogy a volt Metallochemia területén és a további 1300 ingatlanon keletkező víz elvezetése megfelelő módon megtörténjen, az ne veszélyeztesse sem a már kármentesített területet, sem az M6 autópálya érintett szakaszán elhelyezett veszélyes hulladéknak a környezetbe való ismételt kikerülését.
A Döntőbizottság előre nem látható körülménynek tekintette azt is, hogy az építési munkák eredeti ütemezésével ellentétesen a szarkofág elkészültét nem követi azonnal az M6 autópálya építése, hanem az csak jelentős késedelemmel valósul meg és így nem biztosítja sem a szarkofág lezárását, sem az érintett terület felszíni víz elvezetését. Ajánlatkérőt nem terheli mulasztás az M6 autópálya építési munkáinak késedelme miatt.
A Kbt. 125. § (3) bekezdés a) pontjának további feltételei is teljesülnek jelen közbeszerzési eljárásban, mely szerint a kiegészítő építési beruházásra irányuló – a korábbi nyertes ajánlattevővel kötött – szerződés becsült összértéke nem haladja meg az eredeti építési beruházás értékének felét.
Fenti indokokra tekintettel ajánlatkérőnek a Kbt. 125. § (3) bekezdés a) pontjára alapított közbeszerzési eljárása nem volt jogsértő, mivel az ahhoz szükséges törvényi feltételek megvalósultak.
A Döntőbizottság a Kbt. 318. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a Kbt. 340. § (2) bekezdés b) pontja alapján megállapította a jogsértés hiányát és az eljárást megszüntette.
A Döntőbizottság a költségek viseléséről a Kbt. 340. § (2) bekezdés f) pontja, illetve a 341. § (6) bekezdés alapján rendelkezett.
A bírósági jogorvoslatot a Kbt. 346. § (1) bekezdése biztosítja.

Budapest, 2006. augusztus 1.

Dr. Puskás Sándor s. k.,	Kalmárné Diósy Ildikó s. k.,
	közbeszerzési biztos	közbeszerzési biztos

Dr. Telek Katalin s. k.,
közbeszerzési biztos