Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/207
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.10.26.
Iktatószám:15509/2020
CPV Kód:45221250-9
Ajánlatkérő:Balmazújváros Város Önkormányzata
Teljesítés helye:4060 Balmazújváros hrsz. 4525/1 4060 Balmazújváros hrsz. 4390/16 4060 Balmazújváros hrsz. 4390/24 4060 Balmazújváros hrsz. 4390/23 4060 Balmazújváros hrsz. 4390/26 4060 Balmazújváros hrsz. 4391 4060 Balmazújváros hrsz. 4390/20 4060 Balmazújváros hrsz. 4453;4060 Balmazújváros hrsz. 4525/1 4060 Balmazújváros hrsz. 4390/16 4060 Balmazújváros hrsz. 4390/24 4060 Balmazújváros hrsz. 4390/23 4060 Balmazújváros hrsz. 4390/26 4060 Balmazújváros hrsz. 4391 4060 Balmazújváros hrsz. 4390/20 4060 Balmazújváros hrsz. 4453
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.11.09.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Balmazújváros Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93212160
Postai cím: Kossuth Tér 4-5. 3/2/A/1
Város: Balmazújváros
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4060
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Éles J. Viktória
Telefon: +36 306260172
E-mail: drelesjv@gmail.com
Fax: +36 52370035
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.balmazujvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000667562020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000667562020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Balmazújváros TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00016
Hivatkozási szám: EKR000667562020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221250-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész: Út
Nap utca:
A Nap utca útburkolata 6,0 m szélességű, az aszfaltburkolat felülete megfelelő, azonban a nagyméretű szerelvények forgalmának várható növekedése miatt a burkolat megerősítése szükséges. A megerősítés szegélyezés nélkül történik, ezért az útburkolat szélesítésére kerül sor. A jobb oldali kapubejárók meredeksége miatt a szélesítést a szelvényezés szerinti bal oldalon kell végrehajtani, a szélesítés minimális mértéke 0,7 m. A földmedrű vízelvezető árok kiváltásra kerül, zárt csapadékcsatornát építenek ki. E zárt csatorna biztosítja a Nap utca Zrínyi utca utáni szakasz csapadékvizének, valamint az ipari park csapadékvizének befogadóba vezetését is. A Nap utca útburkolatáról lefolyó csapadékvíz az útpadka mellett építendő folyókába jut, melyet a mélyponton a zárt csapadékcsatornába kell kötni.
A Nap utca útburkolatának megerősítése a Zrínyi utcáig valósul meg, 183,03 m hoszszon, a burkolat szélessége 6,0 m lesz, a jobb oldalon az útpadka szélessége 1,0 m, bal oldalon 1,25 m. A jobb oldali útpadka szélességét az árok burkolatszéltől való távolsága indokolja.
1. sz. út:
Az 1. sz. út az ipari park megközelítését biztosítja, egyenes vonalvezetésű, hossza 263,66 m, az útburkolat szélessége 6,50 m, mindkét oldalon 1,25 m tömörített földpadkával.
A szelvényezés szerinti jobb oldalon 1,5 m szélességű járdaburkolatot kell építeni, a telekhatároktól 1,5 m távolságra.
Az út bal oldalán található árkot be kell temetni, nyomvonalán zárt csapadékcsatornát
építenek ki. E zárt csatorna biztosítja az ipari park csapadékvizének befogadóba vezetését, csatlakozik a Nap utca csapadékcsatornájához. Az 1. sz. út útburkolatáról lefolyó csapadékvíz az útpadka mellett építendő folyókába jut, melyet a mélyponton a zárt csapadékcsatornába kell kötni.
2. sz. út:
A 2. sz. út az ipari park legnagyobb méretű telkének belső útja. Vonalvezetése egyenes, hossza 149,26 m, az útburkolat szélessége 6,50 m, mindkét oldalon 1,25 m tömörített földpadkával.
A mélyponton víznyelő épül, mely a zárt csapadékvíz elvezető rendszerbe vezeti a csapadékvizet. A végszelvény a 0+110 km szelvénybe esik, a tervezett geometriai kialakítás lehetővé teszi út esetleges továbbépítését, a később megvalósuló épületek bejáratainak csatlakoztatását. A nyomvonalba eső növényzetet ki kell irtani.
A 2. sz. úton a 0+071,73 km szelvényig zárt csapadékvíz elvezetés valósul meg, majd folyókába folyik a csapadékvíz, mely az útburkolat szélétől min. 1,25 m távolságra kerül kiépítésre. A folyóka a kezdőszelvény felé esik, a zárt csapadékcsatornába vezeti a csapadékvizet.
3. sz. út:
A 3. sz. út az ipari park DNy-i telkének megközelítését biztosítja, valamint kapcsolatot
teremt az ipari park és a Himes utca között. Vonalvezetése egyenes, hossza 236,66 m, az útburkolat szélessége 6,50 m, mindkét oldalon 1,25 m tömörített földpadkával.
A 3. sz. úton nyílt csapadékvíz elvezetés valósul meg, az útburkolat szélétől min. 1,25 m távolságra árokelem elhelyezésére kerül sor, mely az 1. sz. út zárt csapadékcsatornájába vezeti a csapadékvizet.
Böszörményi úti útcsatlakozás:
Az ipari park ÉNy-i részén útcsatlakozást terveztünk a Böszörményi útra, mely a későbbi ütemben tervezendő irodaépület és személygépjármű parkolóhelyek megközelítését szolgálja. Az útcsatlakozás szélessége 5,5 m, R=3 m sugarú lekerekítő ívekkel kell csatlakozni az állami közút burkolatához. A Böszörményi út a 3323. j. ök. út belterületi szakasza, a csatlakozás az 1+404 km szelvényben épül. A parkolótér nem kerülhet összeköttetésbe az ipari park belső úthálózatával, ezért a belső út végén acél vezetőkorlátot kell elhelyezni.

2. rész: Víz, csapadékvíz, szennyvíz
Tervezett vízellátás:
Az ipari park területén belül az 1. sz. és a 3. sz. utak alatt a V-1-0 és a V-1-1 jelű vezeték kerül kerül kialakításra. A Nap utcai ac 100 vízvezetékről DN 90 KPE ágvezetékkel biztosítjuk a vízellátást a V-1-0 és a V-1-1 jelű vezetékkel, majd a tervezett vízvezeték a Hímes utca és a Bem József utcai DN 80 KM vezetékhez csatlakozik.
Tervezett csapadékvíz-elvezetés:
Az ipari parkban keletkező csapadékvizek a tervezett 1., 2., 3. sz. utak és a Nap utcán
a az útburkolat alatt kialakított csapadékvíz-elvezető csatornákon keresztül a Böszörményi utcai meglévő csapadékvíz-elvezető csatornába kerül elvezetésre.
A Nap utcán DN 600 PP-kettősfalu 2-1-4-0 jelű gerincvezeték 5 db 0,8x0,8 m beton
víznyelő fedlapos tisztítóaknával épül. A 0+006-0+110 szelvények között 104 fm vb. 60/200 folyókát terveztünk a zárt vezeték fölött.
A 2-1-4-10 jelű ipari parki csapadék gerincvezeték (az 1. sz. út alatt) DN 300-400 PP kettősfalu gerincvezeték, 0,5x0,5 m b. víznyelőfedlapos tisztítóaknával. A 0+013-0+266 szelvények között a zárt vezeték felett 250 fm vb. folyókát terveztünk.
A 2-1-4-10-1 jelű Ipartelepi csapadék gerincvezeték a 2. sz. út alatt jellemzően TB20/30/30 vb. mederelem, illetve DN 300 PP-kettősfalu gerincvezeték.
A 2-1-4-10-2 jelű ipari parki csapadék gerincvezeték ugyancsak TB20/30/30 vb. mederelem, illetve DN 300 PP-kettősfalu gerincvezeték és a 3. sz. út alatt kerül kialakításra.
Azokon a helyeken ahol a megfelelő takarás a vezetéken nem biztosított palástbetonozásról kell gondoskodni, melyek helyeit a hossz-szelvényeken feltüntetettük.
A 3.sz. út Himes utcai kicsatlakozásánál ⌀40 PP-kettősfalu áteresz átépítést terveztünk, mert a meglévő beton áteresz nem biztosítja a tervezett út átvezetését.
Tervezett szennyvíz-elvezetés:
Az ipari park területén belül két gerincvezetéket terveztünk az 1. sz. és a 3. sz. burkolt utak alatt. A tervezett SZ-1-0 és SZ-1-1 jelű Ø 200 KG-PVC szennyvíz gerincvezetékek 3,0 %o-es eséssel készülnek összesen 9 db ⌀80-as tisztítóaknával. A keletkező szennyvizek a Nap utcai meglévő szennyvíz-elvezető csatornába kerülnek bevezetésre
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 2
x Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket: igen
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Ipari Park - útépítés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221250-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4060 Balmazújváros hrsz. 4525/1
4060 Balmazújváros hrsz. 4390/16
4060 Balmazújváros hrsz. 4390/24
4060 Balmazújváros hrsz. 4390/23
4060 Balmazújváros hrsz. 4390/26
4060 Balmazújváros hrsz. 4391
4060 Balmazújváros hrsz. 4390/20
4060 Balmazújváros hrsz. 4453
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Út
Nap utca:
A Nap utca útburkolata 6,0 m szélességű, az aszfaltburkolat felülete megfelelő, azonban a nagyméretű szerelvények forgalmának várható növekedése miatt a burkolat megerősítése szükséges. A megerősítés szegélyezés nélkül történik, ezért az útburkolat szélesítésére kerül sor. A jobb oldali kapubejárók meredeksége miatt a szélesítést a szelvényezés szerinti bal oldalon kell végrehajtani, a szélesítés minimális mértéke 0,7 m. A földmedrű vízelvezető árok kiváltásra kerül, zárt csapadékcsatornát építenek ki. E zárt csatorna biztosítja a Nap utca Zrínyi utca utáni szakasz csapadékvizének, valamint az ipari park csapadékvizének befogadóba vezetését is. A Nap utca útburkolatáról lefolyó csapadékvíz az útpadka mellett építendő folyókába jut, melyet a mélyponton a zárt csapadékcsatornába kell kötni.
A Nap utca útburkolatának megerősítése a Zrínyi utcáig valósul meg, 183,03 m hoszszon, a burkolat szélessége 6,0 m lesz, a jobb oldalon az útpadka szélessége 1,0 m, bal oldalon 1,25 m. A jobb oldali útpadka szélességét az árok burkolatszéltől való távolsága indokolja.
1. sz. út:
Az 1. sz. út az ipari park megközelítését biztosítja, egyenes vonalvezetésű, hossza 263,66 m, az útburkolat szélessége 6,50 m, mindkét oldalon 1,25 m tömörített földpadkával.
A szelvényezés szerinti jobb oldalon 1,5 m szélességű járdaburkolatot kell építeni, a telekhatároktól 1,5 m távolságra.
Az út bal oldalán található árkot be kell temetni, nyomvonalán zárt csapadékcsatornát
építenek ki. E zárt csatorna biztosítja az ipari park csapadékvizének befogadóba vezetését, csatlakozik a Nap utca csapadékcsatornájához. Az 1. sz. út útburkolatáról lefolyó csapadékvíz az útpadka mellett építendő folyókába jut, melyet a mélyponton a zárt csapadékcsatornába kell kötni.
2. sz. út:
A 2. sz. út az ipari park legnagyobb méretű telkének belső útja. Vonalvezetése egyenes, hossza 149,26 m, az útburkolat szélessége 6,50 m, mindkét oldalon 1,25 m tömörített földpadkával.
A mélyponton víznyelő épül, mely a zárt csapadékvíz elvezető rendszerbe vezeti a csapadékvizet. A végszelvény a 0+110 km szelvénybe esik, a tervezett geometriai kialakítás lehetővé teszi út esetleges továbbépítését, a később megvalósuló épületek bejáratainak csatlakoztatását. A nyomvonalba eső növényzetet ki kell irtani.
A 2. sz. úton a 0+071,73 km szelvényig zárt csapadékvíz elvezetés valósul meg, majd folyókába folyik a csapadékvíz, mely az útburkolat szélétől min. 1,25 m távolságra kerül kiépítésre. A folyóka a kezdőszelvény felé esik, a zárt csapadékcsatornába vezeti a csapadékvizet.
3. sz. út:
A 3. sz. út az ipari park DNy-i telkének megközelítését biztosítja, valamint kapcsolatot
teremt az ipari park és a Himes utca között. Vonalvezetése egyenes, hossza 236,66 m, az útburkolat szélessége 6,50 m, mindkét oldalon 1,25 m tömörített földpadkával.
A 3. sz. úton nyílt csapadékvíz elvezetés valósul meg, az útburkolat szélétől min. 1,25 m távolságra árokelem elhelyezésére kerül sor, mely az 1. sz. út zárt csapadékcsatornájába vezeti a csapadékvizet.
Böszörményi úti útcsatlakozás:
Az ipari park ÉNy-i részén útcsatlakozást terveztünk a Böszörményi útra, mely a későbbi ütemben tervezendő irodaépület és személygépjármű parkolóhelyek megközelítését szolgálja. Az útcsatlakozás szélessége 5,5 m, R=3 m sugarú lekerekítő ívekkel kell csatlakozni az állami közút burkolatához. A Böszörményi út a 3323. j. ök. út belterületi szakasza, a csatlakozás az 1+404 km szelvényben épül. A parkolótér nem kerülhet összeköttetésbe az ipari park belső úthálózatával, ezért a belső út végén acél vezetőkorlátot kell elhelyezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt jótállás időtartama (a kötelező min. 36 hónapon felül, min. 0, max. 24 hónap; hónap) 10
2 Környezetvédelmi vállalások a teljesítés során 10
3 Többlet szakmai tapasztalat 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00016
II.2.13) További információ
II.2.1) Elnevezés pont helyesen: „Balmazújváros gazdasági potenciáljának növelése a Böszörményi úti iparterület fejlesztése által – mélyépítési munkák”
II.2.5) Értékelési szempontok pont kiegészítése:
2. Környezetvédelmi vállalások részszempont esetén :
Ajánlatkérő a 2. sz. minőségi részszemponttal összefüggésben az ajánlattevők által vállalt környezetvédelmi vállalásokat értékeli az alábbiak szerint:
1. A porzó anyagok szállítása ponyvával fedetten történik (igen/nem)
2. A szerződés teljesítése során használt tehergépjárművek megfelelnek az EURO III normáknak vagy annál korszerűbbek (igen/nem)
3. Felvonulási terület építőanyag tárolására szolgáló részének porfogó hálóval történő körbekerítése (igen/nem)
4. Vállalja, hogy a munkaterületen keletkező hulladékokat szelektíven gyűjtik (igen/nem)
A fentiekben nem szereplő megajánlás vállalását ajánlatkérő nem veszi figyelembe az értékelés során.
A „szelektíven gyűjtik” kitétel alatt ajánlatkérő a minimálisan, üveg/papír/fém/műanyag kategóriák szerint történő gyűjtését érti.
Az ajánlattevő által vállalt megajánlásokat az ajánlatban csatolt felolvasólapon szükséges rögzíteni.
Az értékelés során ajánlatkérő kizárólag a fentiekben szereplő megajánlások vállalását értékeli, minden egyes vállalt megajánlás („igen”) egyaránt 2 közbenső pontot ér, a nem vállalt megajánlás („nem”) 0 közbenső pontot.
A legtöbb közbenső pontot kapott ajánlat (maximum 8) minősül a legelőnyösebb ajánlati tartalmi elemnek, tehát az az ajánlat kapja a maximális pontszámot (10 pont).
Ajánlatkérő a többi ajánlat tartalmi elemére a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenes arányosítással számolja ki a pontszámot.
3. Az ajánlattételi felhívás III.1.3.) Műszaki illetve szakmai alkalmasság pontjában meghatározott szakember alkalmassági minimumkövetelményként előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalatának mértéke egész hónapban megadva min.0, max 60 hónap/Súlyszám: 10
VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot pont helyesen: Valamennyi részszempontnál a legkedvezőbb ajánlat kapja a max. 10 pontszámot, a többi At. pontszáma ehhez viszonyítva arányosan kerül megállapításra. A pontozás két tizedes jegy pontossággal történik (az EKR csak egy tizedesjegyet fogad el, a két tizedesjegy figyelembevétele az értékeléskor releváns!).

II.2.1) Elnevezés:
Vízellátás,csapadék és szennyvíz elvezetés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4060 Balmazújváros hrsz. 4525/1
4060 Balmazújváros hrsz. 4390/16
4060 Balmazújváros hrsz. 4390/24
4060 Balmazújváros hrsz. 4390/23
4060 Balmazújváros hrsz. 4390/26
4060 Balmazújváros hrsz. 4391
4060 Balmazújváros hrsz. 4390/20
4060 Balmazújváros hrsz. 4453
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Víz, csapadékvíz, szennyvíz
Tervezett vízellátás:
Az ipari park területén belül az 1. sz. és a 3. sz. utak alatt a V-1-0 és a V-1-1 jelű vezeték kerül kerül kialakításra. A Nap utcai ac 100 vízvezetékről DN 90 KPE ágvezetékkel biztosítjuk a vízellátást a V-1-0 és a V-1-1 jelű vezetékkel, majd a tervezett vízvezeték a Hímes utca és a Bem József utcai DN 80 KM vezetékhez csatlakozik.
Tervezett csapadékvíz-elvezetés:
Az ipari pakban keletkező csapadékvizek a tervezett 1., 2., 3. sz. utak és a Nap utcán
a az útburkolat alatt kialakított csapadékvíz-elvezető csatornákon keresztül a Böszörményi utcai meglévő csapadékvíz-elvezető csatornába kerül elvezetésre.
A Nap utcán DN 600 PP-kettősfalu 2-1-4-0 jelű gerincvezeték 5 db 0,8x0,8 m beton
víznyelő fedlapos tisztítóaknával épül. A 0+006-0+110 szelvények között 104 fm vb. 60/200 folyókát terveztünk a zárt vezeték fölött.
A 2-1-4-10 jelű ipari parki csapadék gerincvezeték (az 1. sz. út alatt) DN 300-400 PP kettősfalu gerincvezeték, 0,5x0,5 m b. víznyelőfedlapos tisztítóaknával. A 0+013-0+266 szelvények között a zárt vezeték felett 250 fm vb. folyókát terveztünk.
A 2-1-4-10-1 jelű Ipartelepi csapadék gerincvezeték a 2. sz. út alatt jellemzően TB20/30/30 vb. mederelem, illetve DN 300 PP-kettősfalu gerincvezeték.
A 2-1-4-10-2 jelű ipari parki csapadék gerincvezeték ugyancsak TB20/30/30 vb. mederelem, illetve DN 300 PP-kettősfalu gerincvezeték és a 3. sz. út alatt kerül kialakításra.
Azokon a helyeken ahol a megfelelő takarás a vezetéken nem biztosított palástbetonozásról kell gondoskodni, melyek helyeit a hossz-szelvényeken feltüntetettük.
A 3.sz. út Himes utcai kicsatlakozásánál ⌀40 PP-kettősfalu áteresz átépítést terveztünk, mert a meglévő beton áteresz nem biztosítja a tervetett út átvezetését.
Tervezett szennyvíz-elvezetés:
Az ipari park területén belül két gerincvezetéket terveztünk az 1. sz. és a 3. sz. burkolt utak alatt. A tervezett SZ-1-0 és SZ-1-1 jelű Ø 200 KG-PVC szennyvíz gerincvezetékek 3,0 %o-es eséssel készülnek összesen 9 db ⌀80-as tisztítóaknával. A keletkező szennyvizek a Nap utcai meglévő szennyvíz-elvezető csatornába kerülnek bevezetésre
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt jótállás időtartama (a kötelező min. 36 hónapon felül, min. 0, max. 24 hónap; hónap) 10
2 Környezetvédelmi vállalások a teljesítés során 10
3 Többlet szakmai tapasztalat 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00016
II.2.13) További információ
II.2.1) Elnevezés pont helyesen: „Balmazújváros gazdasági potenciáljának növelése a Böszörményi úti iparterület fejlesztése által – mélyépítési munkák”
II.2.5) Értékelési szempontok pont kiegészítése:
2. Környezetvédelmi vállalások részszempont esetén :
Ajánlatkérő a 2. sz. minőségi részszemponttal összefüggésben az ajánlattevők által vállalt környezetvédelmi vállalásokat értékeli az alábbiak szerint:
1. A porzó anyagok szállítása ponyvával fedetten történik (igen/nem)
2. A szerződés teljesítése során használt tehergépjárművek megfelelnek az EURO III normáknak vagy annál korszerűbbek (igen/nem)
3. Felvonulási terület építőanyag tárolására szolgáló részének porfogó hálóval történő körbekerítése (igen/nem)
4. Vállalja, hogy a munkaterületen keletkező hulladékokat szelektíven gyűjtik (igen/nem)
A fentiekben nem szereplő megajánlás vállalását ajánlatkérő nem veszi figyelembe az értékelés során.
A „szelektíven gyűjtik” kitétel alatt ajánlatkérő a minimálisan, üveg/papír/fém/műanyag kategóriák szerint történő gyűjtését érti.
Az ajánlattevő által vállalt megajánlásokat az ajánlatban csatolt felolvasólapon szükséges rögzíteni.
Az értékelés során ajánlatkérő kizárólag a fentiekben szereplő megajánlások vállalását értékeli, minden egyes vállalt megajánlás („igen”) egyaránt 2 közbenső pontot ér, a nem vállalt megajánlás („nem”) 0 közbenső pontot.
A legtöbb közbenső pontot kapott ajánlat (maximum 8) minősül a legelőnyösebb ajánlati tartalmi elemnek, tehát az az ajánlat kapja a maximális pontszámot (10 pont).
Ajánlatkérő a többi ajánlat tartalmi elemére a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenes arányosítással számolja ki a pontszámot.
3. Az ajánlattételi felhívás III.1.3.) Műszaki illetve szakmai alkalmasság pontjában meghatározott szakember alkalmassági minimumkövetelményként előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalatának mértéke egész hónapban megadva min.0, max 60 hónap/Súlyszám: 10
VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot pont helyesen: Valamennyi részszempontnál a legkedvezőbb ajánlat kapja a max. 10 pontszámot, a többi At. pontszáma ehhez viszonyítva arányosan kerül megállapításra. A pontozás két tizedes jegy pontossággal történik (az EKR csak egy tizedesjegyet fogad el, a két tizedesjegy figyelembevétele az értékeléskor releváns!).

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő (továbbiakban At.), alvállalkozó (továbbiakban alv.), és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében (továbbiakban: bek.) foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az Ajánlatkérőnek (továbbiakban: Ak.) az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt,alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, aki a Kbt. 62.§ (1) vagy (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá tartozik, illetőleg akivel szemben a Kbt. 62. § (1) vagy (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.

A VI.3.4.) További információk ponthoz 1.: 1. Az elj., a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat
nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az eredeti dokumentum mellett csatolandó a magyar fordítás is. Ak. nem várja el a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hitelesített magyar fordítás becsatolását , elfogadja a Kbt. 47. § (2) bekezdés szerinti At. általi fordítást is. At. általi magyar fordítás alatt Ak. az olyan fordítást érti, amely tekintetében az At. képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát, valamennyi fordításhoz csatolja. A fordítás tartalmának a helyességéért az At. a felelős.
2. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (Ft ) kell megadni, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében. A nem forintban (Ft) rendelkezésre álló adatok vonatkozásában az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál At.-nek a felhívás megküldésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia.
3. Jelen felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt .), valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet, az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és
mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, a 424/ 2017. (XII.19.) Korm. rendelet, illetve a további vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre a Kbt.- ben foglalt eltérésekkel a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
4. Ha bárhol az eljárást megindító felhívásban, bármelyik közbeszerzési dokumentumban, leírásban az Ak. típusokat, gyártmányokat adott meg, úgy azt a műszaki paraméterek, ill. a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása, könnyebb beazonosítása érdekében adta meg, és minden esetben „azzal egyenértékű” típus és gyártmány is érthető. Az egyenértékűséget At.-nek igazolnia kell!
5. Ak. az elj. eredményéről a Kbt. 79. § szerint tájékoztatja At.-ket . A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § az irányadó. 6. Ak. tájékoztatja At.-őket, hogy a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint Ak. csak az elj. nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített At.-vel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
7. Ak. a Közbeszerzési dokumentumokban Árazatlan költségvetést biztosít. At.-ők feladatát képezi, hogy az Árazatlan költségvetést beárazzák és az ajánlat részeként benyújtsák, a Közbeszerzési dokumentumokban előírtak figyelembe vételével. At.- nek részletes ajánlatot kell tenniük az Árazatlan költségvetés kitöltésével. Beárazott költségvetést Ak. szakmai ajánlatnak tekinti. Felhívjuk At. figyelmét, hogy az Árazatlan költségvetésen belül tilos az egyes sorokat összevonni, valamint tilos az egyes tételekhez tartozó mennyiségeket megváltoztatni. Valamennyi sort be kell árazni, a költségvetésben, azaz egyetlen sor sem maradhat kitöltetlenül vagy „0 Ft.” (nulla forint) összeggel.
8.Azon alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja, melyek a minősített At.-ők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban kerültek megállapításra: műszaki illetve szakmai alkalmassági követelmény.
9. Jelen eljárás feltételes közbeszerzési eljárás. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Ajánlatkérő a támogatási szerződés módosítására irányuló kérelmet nyújtott be a projekt fizikai és pénzügyi zárásával kapcsolatban. Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási szerződés aláírásának és hatályba lépésének feltétele, hogy a Közreműködő Szervezet a módosítást jóváhagyja. Ajánlatkérő az előzőek szerinti feltétel nem teljesülését olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja (Kbt. 53.§ (6) bekezdés szerint).
10. Ak. felhívja At.-ők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát Ak. jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
11. Ak. tárgyalás tartását nem teszi lehetővé.
12. Ak. a további közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől At. tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
13. FAKSZ: Dr. Éles J. Viktória, Lajstromszám: 00411 levelezési cím: 4026 Debrecen, Bem tér 11/C fsz. 14. e-mail cím: drelesjv@gmail.com
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: -A Kbt. 114. § (2) bek. és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bek. alapján az At.-nek ajánlatában – elektronikus űrlap kitöltése útján – nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok (Kbt. 62. § (1) és (2) bek.)hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) pontját a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
-A 321/2015. (X .30.) Korm. rendelet 17.§ (1) bek. alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban Ak. köteles elfogadni, ha At. a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési (továbbiakban: közbesz.-i) elj.-ban felhasznált -egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ak. által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az At. felel.
- A Kbt. 67.§ (4) bek. alapján At.-nek ajánlátban elektronikus űrlap kitöltése útján nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az elj.-ban előírt kizáró okok (Kbt. 62.§ (1) és (2) bek.) hatálya alá eső alv.-t. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha Ak. az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
- A 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2 ) bek. alapján At.- nek nyilatkoznia kell, hogy az alv. és adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában nem állnak fenn az elj.-ban előírt kizáró okok.
- A Kbt. 62. § (1) bek. b) és f) pontjai szerinti kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére nem kerül kizárásra az At., alv. vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, amennyiben a Kbt. 64. §-ában foglaltak szerint a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bek. szerinti véglegessé vált határozata vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bek. szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő a kizáró okokra vonatkozó egyszerű nyilatkozatával egyidejűleg köteles benyújtani.
- A 321/2015. (X. 30.) Korm . rendelet 13. §-a alapján az ajánlattevőnek az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elektronikus űrlap kitöltése útján nyilatkoznia kell a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról. Ak. cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot Ak. vizsgálja elektronikus, hatósági, ingyenes nyilvántartásból (www.e-cegjegyzek.hu), de amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, At.-nek ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet,annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [=ún.„e-tértivevény ”-t és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „ Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát (mellékletek nélkül)
- A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatoknak a felhívás feladásának napjánál későbbi keltezésűeknek kell lenniük, azzal, hogy a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 1.§ (7) bek.-ben foglaltaknak megfelelően, a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbesz. megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak ( felhasználhatóak) mindaddig , ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ak. – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az At. erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
- A Kbt. 69. § (11a) bek. alapján nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon Ak. részére a gazdasági szereplő korábbi közbesz.-i eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi elj.-ban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Ak. attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbesz.-i eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbesz.-i eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
- Kbt. 41/A. § (3) bek. alapján amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
Leírtak alapján a kizáró okok igazolására vonatkozó nyilatkozatokat (ahol lehetséges ) az EKR-ben alkalmazott elektronikus űrlap formájában kell megtenni.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Valamennyi rész esetén: Ak. az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén − amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges − a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplést ajánlatkérő ellenőrzi a http://
regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search honlapon.
Amennyiben a nyilvántartásban szereplés tényének a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti ellenőrzésére nincsen mód, akkor a nyilvántartás kivonata, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolás vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentum csatolandó egyszerű másolatban.
A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén − amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges − a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés tényét igazoló nyilvántartás kivonata, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum csatolása szükséges egyszerű másolatban. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetében a nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordítását kell benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: - A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a 3. értékelési szempontban megadott szakember(ek)nek (szervezeteknek) – különösen a minőség ellenőrzésért felelősöknek- a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk pontos ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. (becsatolandó a szakember saját kezű aláírással ellátottönéletrajza, megjelölve benne az adott személy szakmai tapasztalatait, gyakorlati idejét (év, hónap), végzettségét/képzettségét, At.-vel való jogviszonyának ismertetését (alv., munkaviszony, alv./kapacitást nyújtó alkalmazottja, stb.)
– amennyiben a szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban
- a névjegyzéki/kamarai számot, vagy azon elektronikus elérési utat ahol az adott jogosultság ellenőrizhető;
- az iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány(ok) másolata)
-Az ajánlatnak tartalmaznia kell a megnevezett szakember kifejezett nyilatkozatát, hogy ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt és a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.
-A szakemberek tekintetében alkalmassági kritériumként ajánlatkérő a vonatkozó, szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett - a felhívásban meghatározott - szakképzettséget, valamint a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idő meglétét írja elő.
-Amennyiben a jelen felhívásban előírt végzettséggel egyenértékű végzettséggel/ képzettséggel kíván At. a jelen felhívásban foglalt minimumkövetelménynek eleget tenni, azaz a megfelelését igazolni, úgy At. szíveskedjen ajánlatában becsatolni az egyenértékűnek tekintett végzettséget/képzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát!
- Az egyenértékűség igazolásakor Ak. felhívja At.-k figyelmét a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény rendelkezéseire is.
- Amennyiben a bemutatott szakember a teljesítéshez szükséges releváns jogosultsággal már eleve szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló Kbt. 69. § (11)bekezdése szerinti kamarai nyilvántartásban, úgy a jogosultsághoz szükséges végzettséget (illetve az azzal való egyenértékűséget) és szakmai gyakorlatot Ak. megállapítja az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartásból. Ilyen esetben a szakember végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum másolatának csatolása nem szükséges, a jogosultsághoz előírt végzettséget és szakmai gyakorlatot kamarai nyilvántartás önmagában igazolja. Ezért már meglévő jogosultság esetében jelöljék meg az ajánlatban a szakember kamarai névjegyzéki számát vagy azon elektronikus elérési utat ahol az adott jogosultság ellenőrizhető.
- Amennyiben a szakember a teljesítéshez szükséges releváns jogosultsággal még nem szerepel a kamarai nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, ebben az esetben igazolásként a szakember tekintetében csatolandó a szakember releváns végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum (bizonyítvány (ok), határozat(ok) egyszerű másolata, valamint a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlat meglétét igazoló, a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz.
- Amennyiben az előírt jogosultsággal még nem rendelkezik a szakember At.-nek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy nyertessége esetén gondoskodik az adott szakember kamarai nyilvántartásba vételéről és arra vonatkozóan is, hogy tudomásul veszi, hogy ennek elmaradása a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti visszalépésnek minősül.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 1. rész esetén: Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti szakirányú végzettséggel (okleveles építőmérnök/építőmérnök/korábban üzemmérnök, mélyépítési mérnök, közlekedésépítési mérnök, vízellátási mérnök, csatornázási mérnök, vízgazdálkodási mérnök) vagy azzal egyenértékű végzettséggel, és legalább 3 év (36 hónap) mélyépítési kivitelezési szakmai gyakorlattal rendelkezik.
2. rész esetén: Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti szakirányú végzettséggel (okleveles építőmérnök/építőmérnök/korábban üzemmérnök, mélyépítés mérnök, közlekedésépítés mérnök, vízellátás mérnök, csatornázás mérnök) vagy azzal egyenértékű végzettséggel, és legalább 3 év (36 hónap) mélyépítési kivitelezési szakmai gyakorlattal rendelkezik.
- Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a tényleges szakmai gyakorlati idő megállapítása vonatkozásában a párhuzamosan folytatott szakmai tevékenységek gyakorlati idejét kizárólag egy időintervallumként veszi figyelembe.
-Más tagállamban szerzett jogosultság esetén a küldő, vagy származási országban szerzett, a III.1.3) pontban meghatározottal egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakemberrel is igazolható az alkalmassági követelménynek való megfelelés.
-A valamely EGT tagállamban jogszerűen letelepedett és ott szakmagyakorlási tevékenység végzésére jogosult szolgáltató (a szerződés teljesítésébe bevont szakember) vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 40. § és 41. §-aiban foglaltakra.
- A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek,amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
- A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
- A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján, ha az előírt alkalmassági követelményeknek az At. más szervezet kapacitására
támaszkodva felel meg, az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
-Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt – kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt..
- Felhívjuk At.- k figyelmét arra, hogy a Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt szakemberek- azok végzettségére, képzettségére – rendelkezésre állására vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt az építési beruházást, szolgáltatást vagy szállítást amelyhez e kapacitásokra szükség van.

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre pont folytatása:
- Ak. tájékoztatja At.-ket, hogy a kifizetéssel kapcsolatban figyelembe kell venni az alábbi vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseket is:
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk. 6:130. § (1)- (2) bekezdés és 6:155. § (1) bekezdés)
- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet;
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról,
- Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art),
- Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, (Áfa tv.),
- A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
- az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői, és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet. A kifizetésre irányadó a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A közbeszerzés mindkét része tekintetében:
Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbér mértéke a nyertes At. kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén, naponta a teljes nettó ellenérték 0,5 %-nak megfelelő összeg. A késedelmi kötbér összegének felső határa a teljes nettó ellenérték 15 %-a.
Meghiúsulási kötbér: mértéke a nettó szerződéses érték 20%-a.
Jótállás: A jótállás kötelező időtartama min. 36 hónap, amelytől At. kedvezőbb jótállási időt is megajánlhat az ajánlata részeként! A jótállás kezdete a sikeres műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárásának napja. Vállalkozó jótáll a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ak. a beruházás pénzügyi fedezetét „Balmazújváros gazdasági potenciáljának növelése a Böszörményi úti iparterület fejlesztése által” című, TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00016 számú pályázati forrásból biztosítja.A támogatás intenzitása 100 %; Ajánlatkérő tárgyi beszerzést utófinanszírozással kívánja elszámolni. A vállalkozási díj átalánydíjnak minősül, Vállalkozási díjon felül At.egyéb díjigénnyel, költségigénnyel, vagy követeléssel nem léphet fel Ak.-vel szemben. Ak. az elj.-ban tartalékkeretet nem biztosít. Nyertes At. előleget igényelhet, de az előleg igénylése nem kötelező.
Nyertes At. kérheti a Kbt. 135.§ (7) bek. alapján a szerződésben foglalt – tartalékkeret és áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő mértékű összeg, de legfeljebb 75 MFt összeg előlegként történő kifizetését, de a Kbt. 135. § (8) bek. alapján élhet a Kbt. 135. § (7) bek. szerinti mértéket meghaladó igénnyel is. A Kbt. 135. § (8)
bek. alapján a felek a (7) bek.-ben foglalt kötelező mértéket meghaladóan és bármely más esetben is kiköthetik előleg nyújtását a szerződésben. Amennyiben At. a Kbt. szerinti kötelező mértéket meghaladó mértékű előleget igényel annak mértékéről az ajánlatában nyilatkoznia kell! Ak tájékoztatja At-ket, hogy max. 30 % előlegigényt tud elfogadni. Előleg igénylése esetén az előleget egyenlő arányban a részszámlákban és a végszámlában köteles a nyertes At. elszámolni, oly módon, hogy az adott számla értékét az előlegszámla adott számlára eső százalékos értékének arányában
köteles csökkenteni. At. - az előlegszámlán felül - 3 db részszámla és a 1 db a végszámla benyújtására jogosult. A részszámlák egyenkénti összege a teljes ellenszolgáltatás 25 %-át, a végszámla összege a teljes ellenszolgáltatás 25 %-át nem haladhatja meg. Részszámla nyújtható be a kivitelezés műszaki ellenőr által igazolt min. 25 %-os készültségi szintjének elérésekor, majd a további legalább 25 %-os előrehaladási szint elérésekor. A részszámlák a műszaki ellenőr által igazolt tényleges előrehaladási szint százalékos arányának a vállalkozási díjra vetített százalékos arányával egyező összegről nyújthatóak be. At. a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, Megrendelő és műszaki ellenőre által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult a végszámláját kiállítani.
-A teljesítésigazolás tekintetében a Kbt. 135.§ (1) bek. az irányadó. - Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Kbt. 135. § (1 )-(3), (5) - (6), (10) bek. -ben foglaltaknak megfelelően, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerinti fizetési határidővel történik, banki átutalással. - A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bek. alapján amennyiben a Vállalkozóként szerződő fél a teljesítéshez alv.-t vesz igénybe, -a Ptk. 6:130. § (1)- (2) bek.-től eltérően - a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A és 32/B. § alkalmazandó a kifizetés teljesítése során. -A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF). Folyt. köv. III.1.3.) pontban
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ak. kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös At.-nek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal. Ak. az önálló At.-k esetében is kizárja gazdálkodószervezet létrehozását.
Közös ajánlattételről és együttműködésről szóló szándéknyilatkozat is csatolandó, a Kbt. 35. § szerint. A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 13. § (3) bek. alapján közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bek. szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös At .-k képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös At .-k képviseletében eljárhat.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/11/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2020/11/09 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/11/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályai az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr.) 15. § és a Kbt. 68. § szerint. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

0-10
VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
az egyösszegű ajánlati ár részszempont esetén fordított, a 1. ,2. és 3. részszempont esetén egyenes arányosítás
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4) További információk:
1.A Kbt.40.§-ára tekintettel a közbesz-i elj. a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, elektronikus
közbesz.-i rendszer (EKR) igénybevételével kerül lebonyolításra a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet rendelkezéseinek
alkalmazásával.
2.Az EKR rendelet 6.§(1) bek.-ben foglaltak értelmében az EKR használatához (így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához) az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges. Ak. az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös At.-kre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét vizsgálja.
3.Az ajánlathoz csatolandó nyilatkozatok és dokumentumok: Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat, Kbt. 66. § (5) bek. szerinti Felolvasólap , Kbt. 66 . § (6) bek. a)-b) pontja szerinti nyil., Kbt. 67.§ (4) bek. szerinti nyilatkozat, Kbt. 62.§(1) bek. k)pont kb) és kc) alpont szerinti nyil., nyil. Kbt. 65.§ (7) bek.,nyil. üzleti titokról, nyil. bemutatott szakemberekről/azok szakmai tapasztalatáról; nyil. változásbejegyzési elj.-ról az EKR-ben alkalmazott elektronikus űrlap formájában.
4.Ak.biztosítja a Kbt. 114. § (6) bekezdés szerinti kiegészítő tájékoztatás lehetőségét.
5.Ajánlathoz csatolni kell At.-közös ajánlattétel esetén valamennyi At.-valamint adott esetben alv.-ó, illetve az alk. ig.-ban résztvevő gazdasági szereplő aláírási címpéldányát, vagy a 2006.évi V. törvény 9.§(1)bekezdés szerinti aláírás-mintáját egyszerű másolatban.
6.AK felhívja a figyelmet Kbt .66-67.§-ban foglaltakra.
7.Ak. az elj. során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt.71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosítja. Ha a hiánypótlással az At. az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az elj.-ba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabbhiánypótlás -Ak. nem rendel el újabb hiánypótlást.
8.Ak. a Kbt.81. § (4) bek alapján úgy rendelkezik, hogy a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el és alkalmazza a Kbt.81.§ (5) bek-ben foglaltakat.
9. Ak. a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes At. a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt (műszaki átadás – átvétel időpontjáig) rendelkezzen az okozott károk megtérítésére közbesz. 1 rész esetén min. 32 MFt/káresemény és min 80 MFt/év, a közbesz. 2. rész esetén min. 11 MFt /káresemény és min. 30 MFt/év mértékű C.A.R. (Contractors All Risk) összkockázati rendszerű, vagy ezzel egyenértékű építésszerelési felelősségbiztosítással.
Az ajánlathoz csatolni kell az At.-től származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy At. nyertessége esetén a megkövetelt felelősségbiztosítást megköti vagy meglévő felelősségbiztosítását a feltételeknek megfelelően kiterjeszti. A felelősségbiztosításról szóló ajánlatot a szerződéskötéskor be kell mutatni, melyről az Ak. (megrendelő) jogosult másolatot készíteni. A felelősségbiztosításról szóló kötvényt és a díjfizetést igazoló dokumentumot At. a szerződés megkötését követő 10 munkanapon belül köteles Ak. részére bemutatni és arról egy másolatot átadni. Meglévő felelősségbiztosítás esetén a felelősségbiztosítás fennállásáról szóló kötvény valamint a díjfizetés teljesítését igazoló dokumentum egyszerű másolatát az ajánlatba csatolni kell!
10. At.-nek meg kell felelnie azoknak a körny.védelmi, szoc. és munkajogi követelményeknek, melyeket a jogszab.-ok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, ill. a Kbt. 4.mellékletben felsorolt körny.védelmi, szoc. és munkajogi rendelkezések írnak elő. A közbeszerzési dokumentumban megjelölésre kerülnek azoknak a szervezeteknek(hatóságoknak) a neve, címe (elérhetősége), melyektől At. megfelelő tájékozódást kaphat.
11. Jelen közbeszerzési elj. a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló elj.-i szabályok kialakításával kerül lefolytatásra. A Kbt. 117. § (2) bek. alapján az önállóan kialakított elj.-i szabályok: Ak. az elj. során a Kbt. 112. § (1) bek. b) pontja szerint jár el - nyílt elj.-t alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint – a következő eltérésekkel:
- 1. Ak. a Kbt. 113. § (1)-(5) bekezdéseit nem alkalmazza.
- 2. Ak. nem alkalmazza a Kbt. 72.§-a szerinti rendelkezéseket, valamint a 73. § (2) bekezdését.
- 3. Ak. nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e)pontját.
- 4. Ak. alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bekezdését
- 5. Ak a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási procedúra nélkül. Az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók.
- 6.Amennyiben nem hirdetményben közzétett, azaz jelen elj.-t megindító felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, Ak. nem ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az Ak az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A közbeszerzési dokumentumok módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti Ak. valamennyi gazdasági szereplőt, akik az elj. iránt érdeklődésüket az Ak.-nél jelezték. Az ésszerű idő olyan reális, de az ajánlattételi határidőt legalább 3 munkanappal megelőző időpontot jelent, mely időpontban az At.-ők számára még irreális nehézség nélkül értelmezhető és az ajánlat összeállításánál figyelembe vehető a közölt információ.
7. Ak. az ajánlattételi határidőt hirdetmény közzététele nélkül meghosszabbíthatja, ha a kiegészítő tájékoztatást nem tudja a Kbt-ben meghatározott, az ajánlattételi határidő lejárta előtti ésszerű időben megadni. A határidő meghosszabbításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti valamennyi gazdasági szereplőt, amely az elj. iránt érdeklődését az Ak.-nél jelezte.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/10/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges