Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/146
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.07.31.
Iktatószám:13838/2019
CPV Kód:55321000-6
Ajánlatkérő:Vasvár Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU222
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.08.07.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató  
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul  
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás x
Tájékoztató az eljárás eredményéről  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Vasvár Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95809270
Postai cím: Alkotmány Utca 1.
Város: Vasvár
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Ódor Ildikó
Telefon: +36 94572010
E-mail: jegyzo@vasvar.hu
Fax: +36 94572012
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vasvar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000934372019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000934372019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
 
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: szolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR000934372019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55321000-6
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Bölcsőde egész napos 18400 adag, Óvoda egész napos 99000, Iskola ebéd 92500, Iskola
ebéd + uzsonna 27750 Iskola egész napos 37000, Szünidei 22440 , összesen 297090
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Közétkeztetés Vasváron
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55321000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: Vasvár város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Bölcsőde egész napos 18400 adag, Óvoda egész napos 99000, Iskola ebéd 92500, Iskola ebéd + uzsonna 27750 Iskola egész napos 37000, Szünidei 22440 , összesen 297090 adag
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 60 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0-10
A pontszámok megadási módszere:
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló KH útmutató alapján jár el.

II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) , m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fenn áll.
A kizáró okok fenn nem állásáról az AT a Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1)
bekezdése alapján egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Ha az AT a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti EEKD nyújt be, az AK köteles azt elfogadni és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
  Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AK előleget nem fizet. Az ellenérték megfizetésére havonta kerül sor. Az ellenértéket az ajánlatkérő a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással teljesíti, a Ptk.6:130. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint. A számla kifizetésére a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdései irányadók. A fizetési késedelemre és tartozás megfizetésére a Ptk. 6:155. §-ban foglaltak az irányadók. Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme a magyar forint. A fizetés részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
Rendelési rendszer biztosítása. ssz:1
Rendelésmódosítási feltételek-pályázó meddig fogad el rendeléseket és
lemondásokat telefonon és interneten keresztü.l ssz:1
Nem, vagy hibás teljesítés esetén korrekcióvállalási hajlandóság (hiányos vagy
hibás teljesítés esetén, a hiba korrigálásának lehetősége. a reakcióidő figyelembe
vételével. ssz:18
Nettó bérleti díj. ssz: 40
Nettó ajánlati ár ssz: 40
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 2019/08/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton van lehetőség benyújtani az EKR rendszeren. 2. Ajánlatkérő előzetes egyeztetés alapján lehetőséget biztosít a főző és tálalókonyhák megtekintésére. 4. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkat. Ajánlattevő az EKR felületén a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapot köteles az ajánlat részeként kitölteni. 6. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy esetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás, abban az esetben az erre vonatkozó nemleges tartalmú nyilatkozat benyújtása szükséges (az EKR felületen rendelkezésre álló űrlap kitöltésével). 7. Ajánlatkérő nem alkalmaz elektronikus árlejtést. 8. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki, illetőleg szakmai, valamint gazdasági, pénzügyi alkalmasságuk feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. 9. Az árajánlatokat nyersanyag és rezsi meghatározásban, nettó értékben kérjük megadni. kéri benyújtani. 12. Az elektronikus bontás helye: https://ekr.gov.hu. Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 15. §-a tartalmazza. 13. Részekre történő ajánlattételre nincs mód, gazdaságossági-célszerűségi szempontok miatt, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérés tárgyát képező főző és tálalókonyhák üzemeltetése jelenleg is egységes szakmai irányítás alatt áll. 14. Több változatú ajánlattételre nincs mód. 15. Az ajánlatok benyújtása és bontása a 424/2010 Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint, bontás dátum, helyi idő: 2019. 08. 07. 14:00 óra.
16.Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
P.1./ pénzügyi intézménytől származó, valamennyi számlájára vonatkozó – az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 60 napnál
nemrégebbi eredeti vagy hiteles másolati nyilatkozat arról, hogy: a.: mióta vezeti az ajánlattevő bankszámláját, b.: számláján az elmúlt két éven belül sorbaállás előfordult-e.
P.2./ a számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján, Ajánlattevő nyilatkozata.
P.3./ Felelősségbiztosítási kötvény másolata, Ajánlattevői nyilatkozat
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
P.1./ a benyújtott pénzintézeti nyilatkozat(ok) szerint bármely bankszámláján a nyilatkozat kiállítását megelőző 2 éven belül sorbaállása volt.
P.2./ az ajánlatok bontását megelőző időpontban a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval lezárt utolsó üzleti
évre és az azt megelőző két üzleti évre vonatkozó beszámolóiban az „A” Eredménykimutatás D sorának (adózott eredmény) értéke negatív volt.
P.3./ nem rendelkezik közétkeztetési felelősség biztosítással legalább 20.000 000 Ft ig.
Folytatás a VI.4.3) alatt.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

VI.3) További információk folytatása:
17. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
M.1./ Az alkalmasság igazolásakor csatolni kell a 321/2015. (X. 30. ) Korm. r. 21. § (3) bek. a) pontja alapján és a 22. § (1) és (2)
bekezdése szerint az ajánlati felhívás feladásától visszafelé három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, az alkalmassági minimumkövetelmények M.1. pontjaiban előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését. Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szolgáltatás tárgyát, az ellenszolgáltatás nettó összegét, a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő – legalább év és hónap – megjelölésével) és nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az ismertetésnek egyértelműen tartalmaznia kell minden olyan adatot is, amely alapján az ajánlattevő alkalmassága az M.1. pontok szerinti alkalmassági követelményeknek való megfelelés megállapításáhozszükséges. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatásra vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ismertetésben az alábbiaknak is szerepelnie kell: - nyilatkozat arról, hogy a referencia igazolás vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, továbbá
M.2./ A főzőkonyha tulajdoni lapjának, vagy bérleti szerződésének és működési engedélyének másolata.
M.3./ A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezésével, rövid szakmai önéletrajzuk, szakmai gyakorlatuk bemutatásával, a szakmai végzettséget igazoló okmány egyszerű másolatban történő becsatolásával
M.4./ az előírt minőségbiztosítási rendszerek bemutatásával, azoknak bármely nemzeti rendszerben történő akkreditálását igazoló tanúsítványok csatolásával, illetve egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.
M.5./ nyilatkozat élelmiszer szállítására alkalmas gépjármű rendelkezésre állásáról.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
M.1./ Alkalmatlan, ha nem rendelkezik egy éven keresztül teljesített egy szerződésből származó bölcsödei, óvodai és iskolaiétkeztetésből származó referenciával, melynek értéke minimum évi 30.000.000,- Ft.:
M.2./ Alkalmatlan, ha nem rendelkezik Ajánlatkérő székhelyétől közúton mérve 4o km-n belül 400 adag szabad kapacitással rendelkező főzőkonyhával.
M.3./ Alkalmatlan, ha nem rendelkezik 5 éves gyermek- és diákétkeztetési tapasztalattal rendelkező élelmezésvezetővel, 1 fő 5 éves gyermek- és diákétkeztetési tapasztalattal rendelkező szakáccsal és 1 fő dietetikus és táplálkozási tanácsadóval aki minimum Bsc végzettséggel rendelkezik.
M.4./Alkalmatlan, ha nem rendelkezik külső független auditor által kiadott HACCP tanusítvány auditálásával
M.5./ Alkalmatlan, ha nem rendelkezik élelmiszer szállítására alkalmas gépjárművel.
18. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek.: A nyertes ajánlattevő kötbért köteles fizetni, ha hibásan teljesít, illetve ha a teljesítés a részére felróható okból meghiúsul. Késedelmi kötbér, melynek mértéke a késedelemmel érintett teljesítés nettó szolgáltatási díjának 10 %-a óránként, de legfeljebb a késedelemmel érintett teljesítés nettó szolgáltatási díjának 25 %-a. Hibás teljesítésért járó kötbér, melynek mértéke a hibás teljesítéssel érintett teljesítés nettó szolgáltatási értékének 20%-a.
19.A Kbt. 26. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a közbeszerzési eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Unger István felelős akkreditált közbeszerz
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)