Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/143
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.07.26.
Iktatószám:13832/2019
CPV Kód:55520000-1
Ajánlatkérő:Enying Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU211
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.08.26.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató  
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul  
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás x
Tájékoztató az eljárás eredményéről  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Enying Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60209160
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 26
Város: Enying
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8130
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kóródi-Juhász Zsolt
Telefon: +36 22572639
E-mail: jegyzo.pmhiv@enying.eu
Fax: +36 22572649
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.enying.eu
A felhasználói oldal címe (URL): www.enying.eu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000878582019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000878582019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
 
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Óvodai. általános- és középiskolai közétkeztetés
Hivatkozási szám: EKR000878582019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55520000-1
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Enying Város Önkormányzat és a Székesfehérvári Tankerületi Központ által fenntartott köznevelési intézmények részére közétkeztetési szolgáltatás biztosítása vállalkozási szerződések keretében
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Óvodai, általános- és középiskolai közétkeztetés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55520000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Enying város, Enying-Balatonbozsok
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Enying Város Önkormányzat és a Székesfehérvári Tankerületi Központ által fenntartott óvoda és iskola tanulói részére közétkeztetési szolgáltatás nyújtása, napi háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna), az alábbi telephelyeken: Enyingi Szirombontogató Óvoda (4 szállítási cím) Batthyány Fülöp Gimnázium és általános Iskola (1 szállítási cím)
A szolgáltatott mennyiség az elmúlt egy év átlaga alapján az óvoda esetében 116.160 adag menü/év, az iskola esetében 63.215 adag menü/év
A szünidei nyári gyermekétkeztetés esetében 1.061 adag.
Az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények munkavállalóinak étkeztetése 3682 adag/év. Ezen belül az ebéd adagok száma száma összesen 69.622 adag/év. Az iskolai szorgalmi időszak és az óvodai nevelési napok éves számára tekintettel a napi adagszám: 870 adag/nap.
További információ a dokumentációban.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5) és a II.2.6) a hirdetmény továbbíthatósága miatt kitöltöttek, a tényleges becsült érték eltérő. Ajánlati kötöttség időtartama 30 nap az ajánlati határidő lejártát követően.
A szerződés a 48 hónap időtartam letelte után a felek együttes akaratával opcionálisan további 24 hónappal meghosszabbítható.
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasságigazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2)-ben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. AT-nek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Igazolás: a 321/2015. (X. 30.) Kr. 17. §-ában meghatározott módon kell igazolni a kizáró okok fent nem állását, irányadó a Kbt. 69. § (4) is.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolását egyszerű másolatban.
Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt AT-k figyelmét a Kbt. 64. § (1)-ben meghatározott lehetőségre.
Alkalmassági követelmények előztes igzaolása a Kbt. 67. § (1) és (3) bek., továbbá a Kbt. 114. § (2) bek. szerint. Részletesen a dokumentációban.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
  Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A Megrendelő előleget nem fizet. Az elszámolási időszak a hónap első napjától a hónap utolsó napjáig terjed. A teljesítésigazolást a Megrendelő képviselője állítja ki a szerződésszerű teljesítés esetén a tárgyhónapot követőhónap 15. napjáig. Vállalkozó havonta (Kbt. 135. § (5) bekezdésére figyelemmel) jogosult számlát utólag benyújtani. A számlát a szolgáltatást igénybe vevő teljesítési helyenként külön-külön kell kiállítani és benyújtani. A számlák kizárólag az Ajánlatkérő által kiállított teljesítésigazolás alapján nyújthatóak be.
A számlák kifizetése banki átutalással történik, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdése szerinti fizetési határidővel.
Alkalmazandó a Kbt. 135. § (6) bekezdése is.
További információ a szerződéstervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
AK a legjobb ár-érték arány értékelési szempont Kbt. 76. § (2) bek. c) pont szerint választja ki a nyertes AT-t.
Költség szempontok:
1) Mindösszesen nettó, éves ellenérték (Ft) (súly sz: 70);
2) Főzőkonyha bérleti díja a minimális nettó 180.000,-Ft felett (Ft/hó) (súlysz: 20);
Minőségi szempont:
3) Teljesítésbe bevont, M/3. alkalmassági szempont szerinti élelmezésvezető többlet szakmai tapasztalata, az AK által előírt képzettsége megszerzését követő kötelező 36 hó felett. (hónap) (súlysz: 10)
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 2019/08/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A beszerzés a Kbt. 21. § (2) bekezdése alapján a Kbt. harmadik része (nemzeti eljárásrend) szerint kerül lefolytatásra. Az eljárás nyílt eljárás.
2. AK a tárgyi eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
3. FAKSZ: Berta Ferenc, lsz.: 00154.
4. A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosított. Ha a hiánypótlással korábban nem szereplő gazdasági szereplő vonódik be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, AK elrendel újabb hiánypótlást.
5. A felhívás szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített AT-k jegyzékében történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
6. AK kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását.
7. A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy AT-nek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig.
Ajánlathoz csatolni kell a felolvasólapot a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti tartalommal, nyilatkozatot a Kbt. 66.§ (2), (4)-(6) bek. szerint, adott esetben-a Kbt.65.§(7)-(8) bek. szerinti nyilatkozatok.
Az AF terjedelmi okokból nem tartalmaz minden előírást, ennek megfelelően az abban foglaltak a KD-ben foglaltakkal együttesen értelmezendők.
Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik, azonban az EKR rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti esetekben és a 22. § szerinti üzemzavar/üzemszünet esetén, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatóak: drhegedusmelinda@gmail.com.
8. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdéseiben foglaltakat.
9. Műszaki-szakmai alkalmassági követelmény:
M/1.) a 321 Kr. 21. § (3) bek. a) pontja szerint a felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapban, legalább 12 hónapig az adott intézmény szorgalmi, vagy nevelési időszakának figyelembevételével folyamatosan teljesített, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett legjelentősebb a beszerzés tárgya szerinti közétkeztetési tevékenység ellátására vonatkozó referenciával vagy referenciákkal, mely(ek) tartalmazzák legalább egy éves időszakban 120.000 adag menü (tízórai, ebéd, uzsonna) előállítását, a teljesítési helyszínre szállítását.
Referenciaként folyamatban lévő szolgáltatás is elfogadható, ha a felhívás feladása előtt legalább rendelkezik már 12 hónap teljesítési időszakkal. A referencia mennyiség több szerződés teljesítéséből is összeadódhat.
M/2.) a 321 Kr. 21. § (3) bek. i) pontja szerint legalább 600 adag menü/nap kapacitású főzőkonyhával.
M/3.) a 321 Kr. 21. § (3) bek. b) pontja szerint az alábbi teljesítésbe bevont szakemberekkel:
1 fő élelmezésvezető (vagy azzal egyenértékű) végzettségű szakemberrel, aki legalább 36 hónapos - az előírt végzettségnek megfelelő-élelmezésvezetői szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1.: Ajánlattevő csatolja a 321 Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését a 321 Kr. 22. § (1) és (2) bekezdésben meghatározott módon igazolva.
A nyilatkozatnak/igazolásnak a következőket kell tartalmaznia:
• teljesítés idejét (kezdési és befejezési dátum év-hónapnap pontossággal megadva);
• a szerződést kötő másik fél (név, cím, telefonszám, e-mail cím, kapcsolattartó személy);
• a szolgáltatás tárgyát és mennyiségét (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen);
• annak megjelölése, hogy az általa elvégzett szolgáltatás teljesítésének alapján az ellenszolgáltatásból milyen arányban részesült;
• nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Folytatás a VI. 4.3) pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
A VI.3) "További információk" folytatása
A 321 Kr. 21. § (3 a) bekezdés alapján ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
A 321 Kr. 21/A. § és a 22. § (5) bek. is irányadó.
M/2. AT-nek be kell mutatni a rendelkezésére álló termelési kapacitást (főzőkonyhát), az alábbiak szerint cégszerűen aláírt nyilatkozatban kell bemutatnia a Főzőkonyha:
• közigazgatási címét,
• kapacitását (menü adag/nap)
• rendelkezésre állása módjáról (saját tulajdon, bérlemény, szívességi rendelkezésre bocsátás)
Ha konyha és annak infrastruktúrája részben vagy egészében nem az ajánlattevő, vagy az alvállalkozó, illetőleg kapacitás szervezet saját tulajdona, akkor kérjük a használatot biztosító megállapodás, előszerződés, ígérvény, benyújtását is egyszerű másolatban.
M/3.) pontesetében az ajánlattevő csatolja az alábbiakat:
• az AT nyilatkozata a szerződés teljesítésébe bevonni tervezett szakemberről (a szakemberek név szerinti megnevezése)
• a szakember rendelkezésre állási és arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.
• a szakember által aláírt szakmai önéletrajz (benne: a szakember jelenlegi munkahelye, releváns szakmai tapasztalatának ismertetése, a képzettség/végzettség megjelölése);
• a szakember végzettségét, képzettségét igazoló okiratok másolata;
A szakmai gyakorlat időtartama a végzettség megszerzésétől legfeljebb a jelen felhívás feladásának napjáig terjedhet.
Kérjük, benyújtani a szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozatát is az iratminta szerint.
Az ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolásakor a 321 Kr. 24. § (1) bekezdésben foglaltakat alkalmazza.
A Kbt. 114. § (2) rendelkezései szerint AT ajánlatába csatolja a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot. AT a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatában csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek. A követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat az AT-nek az AK Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtania.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, továbbá az Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben a Kbt. 65. § (6) (7) (9) bekezdések szerint kell eljárni.
10. A szerződés teljesítése során hibás teljesítési (minőségi) kötbér, késedelmi kötbér és meghiúsulási kötbér kerül alkalmazásra a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
11. Alternatív ajánlattételre nincs lehetőség.
12. AK tájékoztat, hogy az AK rendelkezésére álló tálalókonyhák listáját, azok felszereltségére vonatkozó tájékoztatást a dokumentáció tartalmazza.
13. Az M/3 alkalmassági feltétel szerinti élelmezés vezető előírt szakképesítése: "Élelmezésvezető", vagy ezzel egyenértékű képesítés. A szakképesítés OKJ száma: 52 811 01.
14. AK a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja, mert egyetlen, elemeiben összefüggő feladat végrehajtására kér ajánlatot. A részfeladatok homogének, logisztikailag és szakmailag szervesen kapcsolódnak, azok több szerződés keretében történő ellátása a feladatellátást akadályozná, szervezési és szolgáltatásnyújtási problémákat vetne fel.
15. Alkalmazandó az EKRr figyelemmel az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Kr.ben foglaltakra.
16. Az AT többváltozatú ajánlatot nem tehet,
17. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 30 nap,
18. Az ajánlatok bontása az EKR-ben, elektronikusan történika 424/2017. (XII.19.) Kr.. 15. § (2) bek. szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)