Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/133
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.10.
Iktatószám:12007/2020
CPV Kód:45310000-3
Ajánlatkérő:Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Teljesítés helye:Dokumentációk: HM VGH, 1135 Bp., Lehel u. 35-37. (HM II. obj.). Kivitelezési munkák: MH RKKK, 8174 Balatonkenese, Tompa Mihály utca 1.;Dokumentációk: HM VGH, 1135 Bp., Lehel u. 35-37. (HM II. obj.). Kivitelezési munkák: MH 12. ARLE, 9027 Győr, Laktanya utca 1.;Dokumentációk: HM VGH, 1135 Bp., Lehel u. 35-37. (HM II. obj.). Kivitelezési munkák: MH BHD 1154 Budapest, Szentmihályi út 107.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Buildgreen Kft;Buildgreen Kft;Buildgreen Kft
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Honvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35246750
Postai cím: Lehel Utca 35-37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter vezérőrnagy
Telefon: +36 14338015
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Fax: +36 14338007
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.honvedelmibeszerzes.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.honvedelmibeszerzes.kormany.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
x Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Fotovoltaikus kiserőművek telepítése 3 helyszínen
Hivatkozási szám: EKR001335402019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45310000-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A KEHOP 5.2.11-16-2017-00185 azonosító számú projekt keretében a HM VGH vagyonkezelésében lévő 3 ingatlanon napelemes rendszer teljes körű tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzése vállalkozási szerződés alapján.
1. részajánlati kör vonatkozásában: Balatonkenese 150 kWp teljesítményű, épület tetejére telepített, hálózatra kapcsolt napelemes kiserőmű telepítése vissz-watt védelemmel, szükséges előkészítő feladatokkal együtt.
2. részajánlati kör vonatkozásában: Győr 200 kWp teljesítményű, 35°-os tartószerkezettel talajra telepített, hálózatra kapcsolt napelemes kiserőmű telepítése vissz-watt védelemmel, kerítéssel, szükséges előkészítő feladatokkal együtt.
3. részajánlati kör vonatkozásában: Budapest 150 kWp teljesítményű, épület tetejére telepített, hálózatra kapcsolt napelemes kiserőmű telepítése vissz-watt védelemmel, szükséges előkészítő feladatokkal együtt.
A közbeszerzési eljárást megindító felhívás kiegészítő közbeszerzési dokumentumai (a továbbiakban: KKD) részeként kiadott műszaki leírás és tételes költségvetés alapján az adott részajánlati körben a Vállalkozó feladata a kijelölt ingatlan területén kialakítandó közcélú elektromos hálózatra nem termelő (a VET 116§ (3) b. pontja szerint nem táplál vissza villamosműre), fotovoltaikus kiserőmű komplett tervezése és kiépítése a szükséges csatlakozási dokumentáció összeállításával valamint az illetékes áramszolgáltatóval történő előzetes egyeztetések, engedélyeztetési eljárás lefolytatásával és a csatlakozási hozzájárulás beszerzésével. A rendszernek meg kell felelnie a KEHOP-5.2.11. pályázati felhívás előírásainak valamint a KKD-ban meghatározott paramétereknek. A részletes műszaki, minőségbiztosítási és átvételi követelményeket – a szerződés teljesítése részeként átadandó dokumentációk megnevezését – a KKD fogja tartalmazni. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, a közbeszerzési műszaki leírásban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 158920000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Fotovoltaikus kiserőmű - MH RKKK Balatonkenese
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Dokumentációk: HM VGH, 1135 Bp., Lehel u. 35-37. (HM II. obj.). Kivitelezési munkák: MH RKKK, 8174 Balatonkenese, Tompa Mihály utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. r.a.k.: Balatonkenese 150 kWp teljesítményű, épület tetejére telepített, hálózatra kapcsolt napelemes kiserőmű telepítése vissz-watt védelemmel, szükséges előkészítő feladatokkal együtt. A közbeszerzési eljárást megindító felhívás kiegészítő közbeszerzési dokumentumai (a továbbiakban: KKD) részeként kiadott műszaki leírás és tételes költségvetés alapján az adott részajánlati körben a Vállalkozó feladata a kijelölt ingatlan területén kialakítandó közcélú elektromos hálózatra nem termelő (a VET 116 § (3) b. pontja szerint nem táplál vissza villamosműre), fotovoltaikus kiserőmű komplett tervezése és kiépítése a szükséges csatlakozási dokumentáció összeállításával valamint az illetékes áramszolgáltatóval történő előzetes egyeztetések, engedélyeztetési eljárás lefolytatásával és a csatlakozási hozzájárulás beszerzésével. A rendszernek meg kell felelnie a KEHOP-5.2.11. pályázati felhívás előírásainak valamint a KKD-ban meghatározott paramétereknek. A részletes műszaki, minőségbiztosítási és átvételi követelményeket – a szerződés teljesítése részeként átadandó dokumentációk megnevezését – a KKD tartalmazza.. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, a közbeszerzési műszaki leírásban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teljesítménygarancia (%/év). Max. 10 pont, amennyiben az érték 0,50, vagy annál kisebb. Legkedvezőtlenebb szint: 0,91 – 1,00. Érvénytelen az ajánlat, ha az érték 1,00-nál nagyobb. 1
2 Napelemes modul teljesítmény tolerancia (%). Max. 10 pont kapható, amennyiben az érték nagyobb, mint +4. Az ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje: +/- 5. 1
3 Inverter EURO hatásfoka (%). Max. 10 pont kapható, amennyiben az érték 98,0, vagy annál nagyobb. Az ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje: 96,9 és ezen érték alatt. 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár mindösszesen (nettó HUF) Súlyszám - 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP 5.2.11-16-2017-00185
II.2.9) További információ:
Igénybej.: napelemes igénybejelentő benyújtása az illetékes áramszolg. részére a szerződéskötéstől szám. 10 nap; tervezési munkák: a csatlakozási dokumentáció összeállítása és benyújtása az illetékes áramszolgáltató részére az igénybejelentőre válaszként kapott műszaki gazdasági tájékoztató kézhezvételétől szám. 20 nap; kivitelezési munkák: a munkaterület átadás-átvételétől szám. 40 kiv. nap.

II.2.1)
Elnevezés: Fotovoltaikus kiserőmű - MH 12. ARLE Győr
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Dokumentációk: HM VGH, 1135 Bp., Lehel u. 35-37. (HM II. obj.). Kivitelezési munkák: MH 12. ARLE,
9027 Győr, Laktanya utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. r.a.k.: Győr 200 kWp teljesítményű, 35°-os tartószerkezettel talajra telepített, hálózatra kapcsolt napelemes kiserőmű telepítése vissz-watt védelemmel, kerítéssel, szükséges előkészítő feladatokkal együtt. A közbeszerzési eljárást megindító felhívás kiegészítő közbeszerzési dokumentumai (a továbbiakban: KKD) részeként kiadott műszaki leírás és tételes költségvetés alapján az adott részajánlati körben a Vállalkozó feladata a kijelölt ingatlan területén kialakítandó közcélú elektromos hálózatra nem termelő (a VET 116 § (3) b. pontja szerint nem táplál vissza villamosműre), fotovoltaikus kiserőmű komplett tervezése és kiépítése a szükséges csatlakozási dokumentáció összeállításával valamint az illetékes áramszolgáltatóval történő előzetes egyeztetések, engedélyeztetési eljárás lefolytatásával és a csatlakozási hozzájárulás beszerzésével. A rendszernek meg kell felelnie a KEHOP-5.2.11. pályázati felhívás előírásainak valamint a KKD-ban meghatározott paramétereknek. A részletes műszaki, minőségbiztosítási és átvételi követelményeket – a szerződés teljesítése részeként átadandó dokumentációk megnevezését – a KKD tartalmazza.. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, a közbeszerzési műszaki leírásban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teljesítménygarancia (%/év). Max. 10 pont, amennyiben az érték 0,50, vagy annál kisebb. Legkedvezőtlenebb szint: 0,91 – 1,00. Érvénytelen az ajánlat, ha az érték 1,00-nál nagyobb. 1
2 Napelemes modul teljesítmény tolerancia (%). Max. 10 pont kapható, amennyiben az érték nagyobb, mint +4. Az ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje: +/- 5. 1
3 Inverter EURO hatásfoka (%). Max. 10 pont kapható, amennyiben az érték 98,0, vagy annál nagyobb. Az ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje: 96,9 és ezen érték alatt. 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár mindösszesen (nettó HUF) Súlyszám - 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP 5.2.11-16-2017-00185
II.2.9) További információ:
Igénybej.: napelemes igénybejelentő benyújtása az illetékes áramszolg. részére a szerződéskötéstől szám. 10 nap; tervezési munkák: a csatlakozási dokumentáció összeállítása és benyújtása az illetékes áramszolgáltató részére az igénybejelentőre válaszként kapott műszaki gazdasági tájékoztató kézhezvételétől szám. 20 nap; kivitelezési munkák: a munkaterület átadás-átvételétől szám. 40 kiv. nap.

II.2.1)
Elnevezés: Fotovoltaikus kiserőmű - MH BHD Budapest
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Dokumentációk: HM VGH, 1135 Bp., Lehel u. 35-37. (HM II. obj.). Kivitelezési munkák: MH BHD 1154
Budapest, Szentmihályi út 107.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. r.a.k.: Budapest 150 kWp teljesítményű, épület tetejére telepített, hálózatra kapcsolt napelemes kiserőmű telepítése vissz-watt védelemmel, szükséges előkészítő feladatokkal együtt. A közbeszerzési eljárást megindító felhívás kiegészítő közbeszerzési dokumentumai (a továbbiakban: KKD) részeként kiadott műszaki leírás és tételes költségvetés alapján az adott részajánlati körben a Vállalkozó feladata a kijelölt ingatlan területén kialakítandó közcélú elektromos hálózatra nem termelő (a VET 116 § (3) b. pontja szerint nem táplál vissza villamosműre), fotovoltaikus kiserőmű komplett tervezése és kiépítése a szükséges csatlakozási dokumentáció összeállításával valamint az illetékes áramszolgáltatóval történő előzetes egyeztetések, engedélyeztetési eljárás lefolytatásával és a csatlakozási hozzájárulás beszerzésével. A rendszernek meg kell felelnie a KEHOP-5.2.11. pályázati felhívás előírásainak valamint a KKD-ban meghatározott paramétereknek. A részletes műszaki, minőségbiztosítási és átvételi követelményeket – a szerződés teljesítése részeként átadandó dokumentációk megnevezését – a KKD fogják tartalmazza.. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, a közbeszerzési műszaki leírásban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teljesítménygarancia (%/év). Max. 10 pont, amennyiben az érték 0,50, vagy annál kisebb. Legkedvezőtlenebb szint: 0,91 – 1,00. Érvénytelen az ajánlat, ha az érték 1,00-nál nagyobb. 1
2 Napelemes modul teljesítmény tolerancia (%). Max. 10 pont kapható, amennyiben az érték nagyobb, mint +4. Az ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje: +/- 5. 1
3 Inverter EURO hatásfoka (%). Max. 10 pont kapható, amennyiben az érték 98,0, vagy annál nagyobb. Az ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje: 96,9 és ezen érték alatt. 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár mindösszesen (nettó HUF) Súlyszám - 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP 5.2.11-16-2017-00185
II.2.9) További információ:
Igénybej.: napelemes igénybejelentő benyújtása az illetékes áramszolg. részére a szerződéskötéstől szám. 10 nap; tervezési munkák: a csatlakozási dokumentáció összeállítása és benyújtása az illetékes áramszolgáltató részére az igénybejelentőre válaszként kapott műszaki gazdasági tájékoztató kézhezvételétől szám. 20 nap; kivitelezési munkák: a munkaterület átadás-átvételétől szám. 40 kiv. nap.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: 1 Elnevezés: Fotovoltaikus kiserőmű - MH RKKK Balatonkenese
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/06/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Buildgreen Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82314420
Postai cím: Raktár Utca 2
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: gabor.fodor@buildgreenkft.hu
Telefon: +36 204674872
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23113842207
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 56520000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: 1 %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: „MV-ÉV” jogosultsággal felelős műszaki vezetés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Turbo Tech Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84822945
Postai cím: Komócsin Zoltán Utca 32.
Város: Ópusztaszer
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6767
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23538324206

Hivatalos név: PJP Napelem Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17470274
Postai cím: Kun Utca 4.b 5.em 35
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25349845242

Hivatalos név: ELMŰ-ÉMÁSZ Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55927310
Postai cím: Váci Út 72-74
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26501817241

Hivatalos név: Buildgreen Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82314420
Postai cím: Raktár Utca 2
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23113842207

Hivatalos név: VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56315480
Postai cím: Pillér Utca 11.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10578863219

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2. Rész száma: 2 Elnevezés: Fotovoltaikus kiserőmű - MH 12. ARLE Győr
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/06/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Buildgreen Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82314420
Postai cím: Raktár Utca 2
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: gabor.fodor@buildgreenkft.hu
Telefon: +36 204674872
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23113842207
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 59500000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: 1 %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: „MV-ÉV” jogosultsággal felelős műszaki vezetés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Turbo Tech Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84822945
Postai cím: Komócsin Zoltán Utca 32.
Város: Ópusztaszer
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6767
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23538324206

Hivatalos név: PJP Napelem Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17470274
Postai cím: Kun Utca 4.b 5.em 35
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25349845242

Hivatalos név: ELMŰ-ÉMÁSZ Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55927310
Postai cím: Váci Út 72-74
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26501817241

Hivatalos név: Optimum Solar Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14276051
Postai cím: Gesztenye Utca 2
Város: Baja
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23485123203

Hivatalos név: Buildgreen Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82314420
Postai cím: Raktár Utca 2
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23113842207

Hivatalos név: VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56315480
Postai cím: Pillér Utca 11.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10578863219

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3. Rész száma: 3 Elnevezés: Fotovoltaikus kiserőmű - MH BHD Budapest
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/06/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Buildgreen Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82314420
Postai cím: Raktár Utca 2
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: gabor.fodor@buildgreenkft.hu
Telefon: +36 204674872
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23113842207
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 42900000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: 1 %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: „MV-ÉV” jogosultsággal felelős műszaki vezetés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Turbo Tech Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84822945
Postai cím: Komócsin Zoltán Utca 32.
Város: Ópusztaszer
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6767
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23538324206

Hivatalos név: PJP Napelem Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17470274
Postai cím: Kun Utca 4.b 5.em 35
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25349845242

Hivatalos név: ELMŰ-ÉMÁSZ Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55927310
Postai cím: Váci Út 72-74
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26501817241

Hivatalos név: Buildgreen Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82314420
Postai cím: Raktár Utca 2
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23113842207

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/10/29 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
I. Nyertes ajánlattevő adószáma az 1., 2. és 3. részajánlati körökben. : 23113842-2-07. II. Ajánlattevők neve, székhelye, adószáma. 1. részajánlati kör: Buildgreen Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Raktár utca 2., adószám: 23113842-2-07); ELMŰ-ÉMÁSZ Solutions Kft. (székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74., adószám: 26501817-2-41); PJP Napelem Kft. (székhely: 1081 Budapest, Kun utca 4.b 5.em 35., adószám: 25349845-2-42); Turbo Tech Hungary Kft. (székhely: 6767 Ópusztaszer, Komócsin Zoltán utca 32., adószám: 23538324-2-06); VEMÉV-SZER Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Pillér utca 11., adószám: 10578863-2-19). 2. részajánlati kör: Buildgreen Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Raktár utca 2., adószám: 23113842-2-07); ELMŰ-ÉMÁSZ Solutions Kft. (székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74., adószám: 26501817-2-41); PJP Napelem Kft. (székhely: 1081 Budapest, Kun utca 4.b 5.em 35., adószám: 25349845-2-42); Turbo Tech Hungary Kft. (székhely: 6767 Ópusztaszer, Komócsin Zoltán utca 32., adószám: 23538324-2-06); VEMÉV-SZER Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Pillér utca 11., adószám: 10578863-2-19). 3. részajánlati kör: Buildgreen Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Raktár utca 2., adószám: 23113842-2-07); ELMŰ-ÉMÁSZ Solutions Kft. (székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74., adószám: 26501817-2-41); PJP Napelem Kft. (székhely: 1081 Budapest, Kun utca 4.b 5.em 35., adószám: 25349845-2-42); Turbo Tech Hungary Kft. (székhely: 6767 Ópusztaszer, Komócsin Zoltán utca 32., adószám: 23538324-2-06).
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/02 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges