Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/116
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.19.
Iktatószám:10220/2019
CPV Kód:55321000-6
Ajánlatkérő:Esztergom Város Önkormányzat
Teljesítés helye:HU212
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.07.19.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató  
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul  
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás x
Tájékoztató az eljárás eredményéről  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Esztergom Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75822437
Postai cím: Széchenyi Tér 1.
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Hegyes Viktória
Telefon: +36 33542076
E-mail: hegyes.viktoria@esztergom.hu
Fax: +36 33413808
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.esztergom.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.esztergom.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000593652019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000593652019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
 
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Intézményi gyermekétkeztetés biztosítás
Hivatkozási szám: EKR000593652019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55321000-6
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés keretében Esztergom Város közigazgatási területén lévő nevelési (óvodák) és alap- valamint középfokú oktatási intézmények (általános. és középiskolák, valamint kollégium) részére közétkeztetési szolgáltatás nyújtása a mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályi előírások alapján, az ellátásához szükséges gépek, berendezések és eszközök részleges, valamint a szükséges humán erőforrás teljes körű biztosításával.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Intézményi gyermekétkeztetés biztosítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55321000-6
További tárgyak:45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: Esztergom:
(1) Kőrösy L.Középiskolai Kollégium,
(2) 10 db óvodai tálalókonyha,
(3) 4 db általános iskolai Tálalókonyha,
(4) Dobó Gimnázium,
(5) Montágh EGYMI (óvoda, általános iskola és középisk).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében Esztergom Város közigazgatási területén lévő nevelési (óvodák) és alap- valamint középfokú oktatási intézmények (általános. és középiskolák, valamint kollégiumok) részére közétkeztetési szolgáltatás nyújtása.
Az ajánlatkérő (AK) a Kbt. 21. § (2) bek. szerinti eljárásrendet alkalmazza és figyelemmel van a Kbt. 113. § (5) bek b) pontjára.
AK az ajánlati dokumentáció (AD) 5. sz. melléklete szerinti, az ellátásához szükséges gépeket, berendezéseket és eszközöket bocsátja a nyertes ajánlattevő (AT) rendelkezésére. A jelen felhívás II.2.3) pont szerinti (1) helyszínen főző- és tálalókonyhát, a (2), (3) é s(4) helyszínen tálalókonyhát biztosít. Az AT-nek a 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet 20. § (2) bek-ben foglaltakkal összhangban rendelkeznie kell Esztergom közigazgatási határától légvonalban számított 40 Km-es távolságon belül legalább egy napi 600 adag előállítására alkalmas "Havaria konyhával". A "Havaria konyha" helyét az ajánlatkérő az VM rendelettel összhangban olyan élelmiszer-biztonsági megfontolások alapján határozta meg, ami biztosítja az ételek megfelelő minőségben a 18 db szolgáltatási helyszínekre történő juttatását.
Az AT köteles az AK által átadott főző- és tálalókonyhákat eredeti funkciójuk szerint üzemeltetni.
A közbeszerzés mennyisége, összevont adagszámok, a szerződés első évében (egy éves alapmennyiség):
Általános iskola alsó tagozat: Tízórai (T) 46414, ebéd (E): 78367, Uzsonna (U): 7134, Diétás menü (D): 1660,
Általános iskola felső tagozat: T: 30105, E: 56681, U: 10267, D: 1521,
Középiskola és kollégium: Reggeli (R): 3509, E: 28179, Vacsora (V): 5176, D: 575,
Óvodák: T: 170895, E: 170895, U: 170895, D: 5339, Felnőtt menük (óvodák, iskolák és kollégium összesen): 14943.
A fenti mennyiségek tájékoztatóak, részletes leírás a dokumentációban.
Tájékoztatjuk az AT-ket, hogy a szerződés időtartama alatt az AK az alapmennyiségtől pozitív és negatív irányban is 15-15-%-os eltérést prognosztizál. Az eljárás becsült értékének meghatározásakor az AK az alapmennyiség 85 %-ának 30 %-ával növelt mennyiséggel, mint opcionális mennyiséggel számolva, állapította meg az eljárás becsült értékét, azzal, hogy évente indexált a 2018. évre a KSH által megállapított általános infláció mértékével.
AT köteles gondoskodni arról, hogy a kiszállított étel hőmérséklete meleg étel kiszállításakor legalább 63 ˚C-os legyen. AT feladata az ételek elkészítése, kiszállítása és a meghatározott tálalókonyhák az alap - és középfokú oktatási intézményekben az étkeztetéseket teljesíteni. Az AK köteles dietetikus, élelmezés vezető szakembert a teljesítésbe bevonni. AT köteles a tevékenységéből származó hulladékokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezelni, elszállítani.
Az AT a részére kizárólagos hasznosításba átadott helyiségeket az AD-ben meghatározott módon köteles felújítani, fenntartani nettó 30 MFt/év, azaz a szerződés időtartam alatt összesen nettó 150 MFt összeg erejéig a szükséges beruházásokat, fejlesztéseket elvégezni.
A szolgáltatás jogszabályoknak és a szerződés rendelkezéseinek maradéktalanul megfelelő ellátása a nyertes AT feladata és felelőssége, ezért az eszközszükséglettel kapcsolatban általános követelmény mindazon – rendelkezésre nem álló - eszközök biztosítása, melyek a jogszabály- és szerződésszerű teljesítéshez szükségesek.
Az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtásához nem kötött.
A II.1.5) és a II.2.6) pontok a hirdetmény továbbíthatósága miatt kitöltöttek, az eljárás Kbt. 16. § és 17. § (3) bek. b) pontja szerint meghatározott, tényleges becsült értéke eltérő.
A felhívás III.1.4) pontjában a „Gazd. alk.” és a „Műsz. alk. esetében a jogszabályi hivatkozás: P/1: 321/2015 (X.30.) Kr., (a továbbiakban Kr.) 19. § (1) bek. c); P/2: Kr. 19. § (1) bek. b); M/1: Kr. 21. § (3) bek. a); M/2: Kr. 21. § (3) bek. b); M/3: Kr. 21. § (2) bek a), M/4:Kr. 21. § (3) bek. i); M/5,M/6: Kr. 21. § (3) bek. c) pont.
Részletes feltételeket az AD és annak mellékletei részletesen tartalmazzák.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2024/08/31 (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Kizáró okok (KO): Nem lehet AT, alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő (KSZ), akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. AK kizárja az eljárásból azon AT-t, AV-t, KSZ-t akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. KO és alkalmassági feltételek igazolása részletesen az AD-ban meghatározva.
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a 321 Kr 21 § (3) bek szerint az AF feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évben: P/1: a besz tárgyal, szerinti árbevétele évente átlagosan nem ért el legalább nettó 220 MFt összeget, P/2 saját vagy jogelődje üzemi eredménye utolsó 3 évben negatív volt.
M/1: teljesített, legfeljebb 6 éven belül megkezdett min.12 hónapon keresztül folym-an teljesített, min. napi 1200 adag ebéd kiszolgálására vonatkozó referenciával.
Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik:
M/2 a teljesbe bevont dietetikus és élelmezésvezető képzettségű szakemberrel,
M/3 nettó 100 MFt értékű közétkeztetéshez kapcs. létesítményen (8 évben megkezdett, 5 évben végzett) felújítási beruházási referenciával,
M/4 AK által biztosított főzőkonyhán felül legalább 1100 adag/nap kapacitású főzőkonyhával és 600 ebéd adag/nap kapacitású havária konyhával,
M/5 ISO 22000 rendszerrel,
M/6 OHSAS 18001 rendszerrel.
Igazolási mód (előzetes igazolás): Kbt. 67.§ (1) és (3) bek. és 114.§(2) bek szerint
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
  Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Nyertes Ajánlattevő a leszállított mennyiségről a szállítólevelek alapján havonta állíthat ki számlát. Kifizetés a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek. valamint a Ptk. 6:130 (1)-(2) bek. szerint. A kifizetés számla kézhezvételét követő 30 napos banki átutalással történik. Az ajánlattétel, a szerződés, a kifizetések pénzneme: HUF.
Késedelmi kötbér mértéke: 30 percet elérő vagy meghaladó késedelmes szállítás esetén alkalmanként, az adag nettó egységárának a 20 %-a, szorozva a késedelmesen szállított adagok számával.
Hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítéssel érintett étel szállítmány nettó ellenértékének 10 %-a.
Meghiúsulási kötbér: ha a késedelem meghaladja a 2 órát, mértéke az elmaradt adagok nettó egységárának 200 %-a.
A rendkívüli felmondás mellett alkalmazott meghiúsulási kötbér mértéke: 4.000.000 Ft .
A részletes feltételeket az AD és a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
AT-k érvényes ajánlatai a Kbt. 76.§ (2) bek. c) pont szerint kerülnek értékelésre. Az értékelésekor adható pontszám
minden értékelési rész szempont (ÉRSZ) esetében: 0-10. Az értékelési módszer részletes leírását az AD tartalmazza. ÉRSZ-ek: 1. Nettó egységár összesen (Ft/év) súly: 80 2. Diétás menük felára az alapmenü összesen %-ban, súly 10, 3. Élelmezés vezető többletszakmai tapasztalata (hó), súly 5 4. Dietetikus többletszakmai tapasztalata (hó), súly 5., Többváltozatú ajánlat nem tehető.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 2019/07/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az alkalmassági követelmények (ALK) részletes meghatározását és az igazolás módját az AD tartalmazza.
2. A 321/2015. (X. 30.) Kr. (továbbiakban 321 Kr) 19. § (2) bek. alapján, ha az AT a P/2. pontban az előírt irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (közétkeztetési szolgáltatás) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. AK megállapítja az AT pénzügyi és gazdasági alkalmasságát, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó árbevétele évente eléri, vagy meghaladja a nettó 220 millió Ft-ot.
3. AT-nek a Kbt. 67. § (4) bek szerint nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. szerinti KO hatálya alá eső AV-t, AT-nek a 321 Kr. 15. § (1) és (2) bek-ban meghatározott módon kell igazolnia a KO-k fenn nem állását. Irányadó a Kbt. 69. § (4) bek. is.
4. AK előírja, hogy az AT ajánlatában köteles a KO-k fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. AK felhívja az AT-k figyelmét a Kbt. 64. § (1) bek-ben meghatározott lehetőségre. A KO-k hiányának igazolása tekintetében az AK felhívja a figyelmet a 321 Kr 12-16. §-ban foglaltak. AV és KSZ vonatkozásában a 321 Kr 15 § (1) (2) bek. az irányadó. A Kbt. 69. § (4)-(7) bek szerint AK erre vonatkozó felhívása alapján csatolandó igazolások a KD tartalmazza.
5. Az jelen felhívásban alkalmazott ALK-ek a Kbt. 187.§ (2) bek. r) pontja alapján a "Minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételhez” c. tájékoztatójában rögzítetteknél szigorúbb ALK-k.
6 .AK a hiánypótlást korlátozás nélkül biztosítja a Kbt. 56. § szerint.
7. Ajánlati kötöttség: Az ajánlati határidő lejártától 30 nap.
8. AK kizárja azt az AT-t, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani.
9. A Kbt. 57.§ (2) bek. alapján a KD-t ajánlatonként legalább egy AT-nek vagy az ajánlatban megnevezett AV-nek elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig. A dokumentáció az EKR-ben érhető el, az EKR-be történő regisztrációt és az eljárásra történő érdeklődés küldését követően.
10. AK a Kbt. 35.§ (8)-(9) bek-ben foglaltakra tekintettel nem írja elő és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
11. Helyszíni bejárás: 2018.07.02-án 9:00-kor. A találkozás helye: AK székhelye, porta.
12. AK alkalmazza a Kbt 81. § (4) és (5) bek szerint lehetőséget.
13. AT szakmai ajánlata részeként köteles benyújtani az AD 6. sz. melléklete szerint 4 korcsoport részére (4-6; 7-10;11-14 és 15-18 éves) részére a hatályos 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásainak megfelelően összeállított mintaétlapot. A mintaétlap a műszaki-szakmai ajánlat részét képezi, ezért a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára tekintettel az AK felhívja az AT figyelmét arra, hogy AK hiánypótlási felhívás kibocsátása nélkül érvénytelenné nyilvánítja az ajánlatot, amennyiben a mintaétlap az egyáltalán nem kerül benyújtásra. AK érvénytelennek nyilvánítja AT ajánlatát, akkor is, ha a benyújtott mintaétlapja nem felel meg a hatályos jogszabályi előírásoknak, különös tekintettel a 37/2014 EMMI rendeletnek.
14. AT-nek nyiilatkozatot kell csatolni a Kbt. 66.§ (2) és (6) bek. a) és b) pont, illetve a 67.§ (4 ) bek-nek megfelelően.
15. AK Alkalmazza a Kbt. 69.§ (11) bek-t és 131.§ (4) bek.
16. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2 ) bek. e) pontját.
17. Folyamatban lévő vált. bejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott vált. bejegyzési
kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, illetve ha nincs ilyen folyamatban, a nemleges nyilatkozatot is.
18. Bontás helye: www.ekr.gov.hu (EKR). Bontás idő: 424/2017 Kr.15. § (2) bek. szerint.
19. AK a részajánlattételi lehetőséget nem biztosítja, mert a beszerzés tárgya egyetlen, elemeiben összefüggő feladat.
20. FAKSZ: Berta Ferenc Lsz: 00154.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt.148. § alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)